SFS 2016:264 Lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt

160264.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt;

utfärdad den 17 mars 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 9 c, 15, 20, 34, 37, 39 och 40 §§

lagen (1994:1563) om tobaksskatt ska ha följande lydelse.

9 c §

2

Skattskyldig för import av skattepliktiga varor är,

1. om en tullskuld uppkommer i Sverige till följd av importen: den som är

skyldig att betala tullen,

2. om importen avser en unionsvara eller om varan ska deklareras för över-

gång till fri omsättning i Sverige men inte är belagd med tull: den som skulle
ha varit skyldig att betala tullen om varan hade varit tullbelagd.

Med tullskuld och unionsvara förstås detsamma som i artikel 5 i Europa-

parlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013
om fastställande av en tullkodex för unionen.

Från skattskyldighet enligt första stycket undantas varor som, vid varornas

övergång till fri omsättning enligt artikel 201 i förordning (EU) nr 952/2013,
avsänds av en registrerad avsändare och flyttas enligt 8 b och 8 c §§.

15 §

3

Den som avser att i Sverige yrkesmässigt avsända varor under ett

uppskovsförfarande, vid varornas övergång till fri omsättning enligt artikel
201 i förordning (EU) nr 952/2013, får godkännas som registrerad avsändare.
För godkännande krävs att den som ansöker om att bli godkänd är lämplig att
vara registrerad avsändare med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och
omständigheterna i övrigt.

Bestämmelserna om ställande av säkerhet för skatten i 11 § första och

andra styckena och om återkallelse i 12 § första och tredje styckena tillämpas
även på registrerad avsändare.

20 §

4

Skattskyldigheten inträder för

1. upplagshavare som är skattskyldig enligt 9 § första stycket 1 när
a) skattepliktiga varor tas ut från ett skatteupplag utan att flyttas enligt 8 b

och 8 c §§,

b) skattepliktiga varor tas emot på en direkt leveransplats,
c) skattepliktiga varor tas i anspråk i skatteupplaget eller lagerbrister upp-

kommer, eller

1 Prop. 2015/16:79, bet. 2015/16:SkU21, rskr. 2015/16:161.

2 Senaste lydelse 2012:676.

3 Senaste lydelse 2009:1501.

4 Senaste lydelse 2013:1070.

SFS 2016:264

Utkom från trycket
den 31 mars 2016

background image

2

SFS 2016:264

d) godkännandet av skatteupplaget återkallas,
2. varumottagare som är skattskyldig enligt 9 § första stycket 2, vid mot-

tagandet av skattepliktiga varor,

3. säljare eller mottagare vid distansförsäljning som är skattskyldig enligt

9 § första stycket 3 respektive 4, när de skattepliktiga varorna förs in till Sve-
rige,

4. den som är skattskyldig enligt 9 § första stycket 5, när de skattepliktiga

varorna förs in till Sverige,

5. den som är skattskyldig enligt 9 § första stycket 6, när varorna tillverkas,
6. den som är skattskyldig enligt 9 § första stycket 7, när varorna används

för annat än avsett ändamål,

7. den som är skattskyldig enligt 9 § första stycket 8, när varorna kom att

innehas utanför ett uppskovsförfarande, och

8. den som är skattskyldig enligt 9 c §, vid den tidpunkt då skyldighet att

betala tull enligt tullagstiftningen inträder eller skulle ha inträtt om det funnits
skyldighet att betala tull.

Om beskattade tobaksvaror för vilka skattskyldighet inträtt enligt första

stycket har omhändertagits av Tullverket enligt 2 kap. 9 § lagen (1998:506)
om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och
energiprodukter och Tullverket därefter har beslutat att inte lämna ut varorna
enligt 2 kap. 16 § andra stycket eller 16 a § samma lag, ska Skatteverket
efterge skatten på varorna.

Andra stycket gäller endast om beslut om skatt för varorna har fattats av

Skatteverket.

34 §

5

I fråga om förfarandet vid beskattningen gäller, utom i fall som avses i

andra stycket och 34 a §, bestämmelserna i skatteförfarandelagen
(2011:1244).

För skatt som ska betalas till Tullverket gäller tullagen (2016:253).

37 §

6

Skyldig att betala skatt (skattskyldig) för import av snus eller tugg-

tobak från tredjeland är,

1. om en tullskuld uppkommer i Sverige till följd av importen: den som är

skyldig att betala tullen,

2. om importen avser en unionsvara eller om varan ska deklareras för över-

gång till fri omsättning i Sverige men inte är belagd med tull: den som skulle
ha varit skyldig att betala tullen om varan hade varit tullbelagd.

Med tullskuld och unionsvara förstås detsamma som i artikel 5 i Europa-

parlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013
om fastställande av en tullkodex för unionen.

Från skattskyldighet enligt första stycket undantas varor som, vid varornas

övergång till fri omsättning enligt artikel 201 i förordning (EU) nr 952/2013,
ägs av en godkänd lagerhållare enligt 38 §.

39 §

7

Skattskyldigheten inträder för

1. den som är godkänd lagerhållare när

5 Senaste lydelse 2013:1071.

6 Senaste lydelse 2012:676.

7 Senaste lydelse 2012:676.

background image

3

SFS 2016:264

a) snus eller tuggtobak levereras till en köpare som inte är godkänd lager-

hållare,

b) snus eller tuggtobak tas i anspråk för annat ändamål än försäljning,
c) godkännandet som lagerhållare återkallas, varvid skattskyldigheten om-

fattar snus eller tuggtobak som då ingår i hans lager,

2. den som är skattskyldig enligt 36 § 2, när snus eller tuggtobak tillverkas,
3. den som är skattskyldig enligt 36 § 3, när snus eller tuggtobak förs in till

Sverige,

4. den som är skattskyldig enligt 36 § 4, när snus eller tuggtobak används

för annat än avsett ändamål,

5. den som är skattskyldig enligt 37 § när skyldighet att betala tull enligt

tullagstiftningen inträder eller skulle ha inträtt om skyldighet att betala tull
förelegat.

40 §

8

Tullverket beslutar om tobaksskatt för den som enligt 37 § är skatt-

skyldig vid import. Skatten ska betalas till Tullverket.

Bestämmelserna i 30, 31 d och 31 e §§, 32 § första stycket 2 och 3 och

andra stycket och 34 § ska tillämpas även i fråga om snus och tuggtobak. Där-
vid ska vad som gäller om upplagshavare i stället gälla den som är godkänd
lagerhållare.

En godkänd lagerhållare får göra avdrag för skatt på
1. tuggtobak som har levererats till en köpare i ett annat EU-land, och
2. tuggtobak och snus
a) för vilka skattskyldighet enligt denna lag tidigare har inträtt och som för-

värvats från någon som inte är godkänd lagerhållare,

b) för vilka skattskyldighet enligt denna lag tidigare har inträtt och som

innehas av lagerhållaren vid tidpunkten för godkännandet,

c) som har förstörts genom oförutsedda händelser eller force majeure,
d) som exporterats till tredjeland eller förts till frizon för annat ändamål än

att förbrukas där, eller

e) som har levererats till en sådan köpare som avses i 3 kap. 30 c § första

stycket mervärdesskattelagen (1994:200), i den omfattning som frihet från
tobaksskatt gäller i det EU-landet.

1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2016.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig

till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Monica Falck
(Finansdepartementet)

8 Senaste lydelse 2015:889.

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016