SFS 2016:266 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

160266.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi;

utfärdad den 17 mars 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 kap. 1 b, 8 och 13 §§, 5 kap. 2 §,

6 kap. 1 § och 7 kap. 1 § lagen (1994:1776) om skatt på energi ska ha följande
lydelse.

4 kap.

1 b §

2

Skyldig att betala energiskatt, koldioxidskatt och svavelskatt för

import av bränslet som avses i 1 kap. 3 a § är,

1. om en tullskuld uppkommer i Sverige till följd av importen: den som är

skyldig att betala tullen,

2. om importen avser en unionsvara eller om bränslet ska deklareras för

övergång till fri omsättning i Sverige men inte är belagt med tull: den som
skulle ha varit skyldig att betala tullen om bränslet hade varit tullbelagt.

Med tullskuld och unionsvara förstås detsamma som i artikel 5 i Europa-

parlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013
om fastställande av en tullkodex för unionen.

Från skattskyldighet enligt första stycket undantas bränsle som, vid bräns-

lets övergång till fri omsättning enligt artikel 201 i förordning (EU) nr
952/2013, avsänds av en registrerad avsändare och flyttas enligt 3 a kap.
2 och 3 §§.

8 §

3

Den som avser att i Sverige yrkesmässigt avsända bränsle under ett

uppskovsförfarande, vid bränslets övergång till fri omsättning enligt artikel
201 i förordning (EU) nr 952/2013, får godkännas som registrerad avsändare.
För godkännande krävs att den som ansöker om att bli godkänd är lämplig att
vara registrerad avsändare med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och
omständigheterna i övrigt.

Bestämmelserna om ställande av säkerhet för skatten i 4 § första och andra

styckena och om återkallelse i 5 § första och tredje styckena tillämpas även på
registrerad avsändare.

13 §

4

Skattskyldig

1. för energiskatt för import av råtallolja,

1 Prop. 2015/16:79, bet. 2015/16:SkU21, rskr. 2015/16:161.

2 Senaste lydelse 2012:678.

3 Senaste lydelse 2009:1493.

4 Senaste lydelse 2012:678.

SFS 2016:266

Utkom från trycket
den 31 mars 2016

background image

2

SFS 2016:266

2. för energiskatt, koldioxidskatt och svavelskatt för import av bränslen

enligt 2 kap. 1 § första stycket 5 och 6, andra bränslen enligt 3 § än sådana
som avses i 1 kap. 3 a § samt av bränslen enligt 4 §, och

3. för svavelskatt för import av bränslen som avses i 3 kap. 1 § 1 är,
a) om en tullskuld uppkommer i Sverige till följd av importen: den som är

skyldig att betala tullen,

b) om importen avser en unionsvara eller om bränslet ska deklareras för

övergång till fri omsättning i Sverige men inte är belagt med tull: den som
skulle ha varit skyldig att betala tullen om bränslet hade varit tullbelagt.

Med tullskuld och unionsvara förstås detsamma som i artikel 5 i Europa-

parlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013
om fastställande av en tullkodex för unionen.

Från skattskyldighet enligt första stycket undantas bränsle som, vid varor-

nas övergång till fri omsättning enligt artikel 201 i förordning (EU) nr
952/2013, ägs av en godkänd lagerhållare enligt 15 §.

5 kap.

2 §

5

Skattskyldigheten inträder

1. för varumottagare som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 § 2, vid mottag-

andet av bränslet,

2. för den som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 § 5 eller 12 § 3, när bränslet

förs in till Sverige, och

3. för den som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 b § eller 13 §, vid den tid-

punkt då skyldighet att betala tull enligt tullagstiftningen inträder eller skulle
ha inträtt om det funnits skyldighet att betala tull.

6 kap.

1 §

6

I fråga om förfarandet vid beskattningen gäller, utom i fall som avses i

andra stycket och 1 a §, bestämmelserna i skatteförfarandelagen (2011:1244).

För skatt som ska betalas till Tullverket gäller tullagen (2016:253).

7 kap.

1 §

7

Den som är skattskyldig får göra avdrag för skatt på bränsle

1. som av den skattskyldige exporterats till tredjeland eller förts till en fri-

zon för annat ändamål än att förbrukas där,

2. som av den skattskyldige förbrukats på ett sätt som ger rätt till skattebe-

frielse enligt 6 a kap.,

3. som har tagits emot av en skattebefriad förbrukare i enlighet med vad

som framgår av dennes godkännande,

4. som har tagits emot för förbrukning i skepp eller luftfartyg med de

undantag i fråga om vissa bränslen som anges i 6 a kap. 1 § 3 och 5,

5. som har tagits emot för förbrukning i båtar som avses i 6 a kap. 1 § 4

med de undantag i fråga om vissa bränslen som anges i denna punkt.

5 Senaste lydelse 2012:678.

6 Senaste lydelse 2014:945.

7 Senaste lydelse 2012:837.

background image

3

SFS 2016:266

1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2016.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig

till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016