SFS 2016:267 Lag om ändring i lagen (1995:439) om beskattning, förtullning och folkbokföring under krig eller krigsfara m.m.

160267.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1995:439) om beskattning,
förtullning och folkbokföring under krig eller
krigsfara m.m.;

utfärdad den 17 mars 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § lagen (1995:439) om beskatt-

ning, förtullning och folkbokföring under krig eller krigsfara m.m. ska ha föl-
jande lydelse.

1 §

Denna lag tillämpas vid beskattning, förtullning, folkbokföring och

förande av vissa register under krig, krigsfara eller sådana utomordentliga för-
hållanden som är föranledda av att det är krig utanför Sveriges gränser eller
av att Sverige har varit i krig eller krigsfara.

Med förtullning förstås i denna lag Tullverkets åtgärder i fråga om en vara

som hänförts till förfarandet för övergång till fri omsättning.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2016.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2015/16:79, bet. 2015/16:SkU21, rskr. 2015/16:161.

SFS 2016:267

Utkom från trycket
den 31 mars 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016