SFS 2016:268 Lag om ändring i vapenlagen (1996:67)

160268.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i vapenlagen (1996:67);

utfärdad den 17 mars 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 14 § vapenlagen (1996:67)

ska ha följande lydelse.

2 kap.

14 §

2 Skjutvapen och ammunition får inte förvaras på tullager eller i frizon

utan medgivande av Polismyndigheten.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2016.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Helena Swenzén
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2015/16:79, bet. 2015/16:SkU21, rskr. 2015/16:161.

2 Senaste lydelse 2014:591.

SFS 2016:268

Utkom från trycket
den 31 mars 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016