SFS 2016:269 Lag om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen

160269.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets
befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land
inom Europeiska unionen;

utfärdad den 17 mars 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4, 8, 9, 11, 13, 17 och 18 §§ lagen

(1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat
land inom Europeiska unionen ska ha följande lydelse.

4 §

2

Den som för in en vara från ett annat EU-land till Sverige ska anmäla

varan till Tullverket om varan omfattas av ett förbud mot införsel eller ett vill-
kor för införsel som inte är uppfyllt eller om varan förs in med stöd av ett till-
stånd som meddelats på grund av en oriktig uppgift eller en utelämnad före-
skriven uppgift. En sådan anmälan ska göras också av den som för ut en vara
från Sverige till ett annat EU-land om varan omfattas av ett förbud mot utför-
sel eller ett villkor för utförsel som inte är uppfyllt eller om varan förs ut med
stöd av ett tillstånd som meddelats på grund av en oriktig uppgift eller en ute-
lämnad föreskriven uppgift.

Den som från ett annat EU-land till Sverige för in eller från Sverige till ett

sådant land för ut en vara som avses i 3 § 1, 3, 8, 10 eller 11, eller 15 när det
gäller tillståndspliktiga sprängämnesprekursorer enligt 3 § lagen (2014:799)
om sprängämnesprekursorer, ska dock alltid anmäla varan till Tullverket.

Anmälan enligt första stycket ska göras utan dröjsmål till närmaste beman-

nade tullkontor. Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Tullver-
ket får meddela närmare föreskrifter om anmälningsskyldigheten enligt första
och andra styckena.

8 §

3

En tulltjänsteman får undersöka postförsändelser, såsom paket, brev

och liknande försändelser, och motsvarande försändelser förmedlade av kurir-
företag, för att kontrollera om sådana förbud eller villkor som anges i 4 § för-
sta stycket iakttagits och om anmälningsskyldigheten enligt 4 § andra stycket
fullgjorts.

En försändelse enligt första stycket får öppnas, om det finns anledning att

anta att den innehåller en vara som avses i 3 § och att denna vara kan tas i be-
slag enligt lagen (2000:1225) om straff för smuggling samt försändelsen finns
hos Tullverket, på ett utväxlingspostkontor eller vid ett kurirföretags första
sorteringsterminal.

1 Prop. 2015/16:79, bet. 2015/16:SkU21, rskr. 2015/16:161.

2 Senaste lydelse 2014:800.

3 Senaste lydelse 2003:811.

SFS 2016:269

Utkom från trycket
den 31 mars 2016

background image

2

SFS 2016:269

9 §

4

Beslut om att med stöd av 8 § öppna postförsändelser och försändelser

förmedlade av kurirföretag som kan antas innehålla förtroliga meddelanden
får fattas endast av en tjänsteman som förordnats för uppgiften av chefen för
Tullverket. Om en försändelse innehåller ett förtroligt meddelande, ska detta
omedelbart tillslutas och skickas vidare till mottagaren.

11 §

5

En chefstjänsteman som förordnats för uppgiften av chefen för Tull-

verket får besluta att en postförsändelse som kommer från ett annat EU-land
ska hållas kvar av postbefordringsföretaget, om

1. det finns anledning att anta att försändelsen innehåller narkotika som kan

tas i beslag enligt lagen (2000:1225) om straff för smuggling, och

2. det är nödvändigt för att beslag ska kunna ske.
Ett beslut om kvarhållande ska gälla en begränsad, kortare tid. Beslutet får

verkställas omedelbart, men ska snarast prövas av chefen för Tullverket.

Postbefordringsföretaget är skyldigt att på begäran av Tullverket till verket

överlämna en försändelse som kvarhållits enligt första stycket.

13 §

6

Vid kontroll enligt denna lag ska den vars uppgifter ska kontrolleras,

eller för vars räkning varan införs eller utförs, ge den som verkställer
kontrollen tillfälle att undersöka varan och transportmedlet och utan kostnad
tillhandahålla de varuprov som behövs. Den som utför kontrollen ska också
lämnas tillträde till de lokaler och andra utrymmen som används för den
transport, förvaring eller verksamhet som kontrollen avser.

Den vars uppgifter ska kontrolleras eller för vars räkning varan införs eller

utförs ska svara för den transport av varan som behövs samt för uppackning
och återinpackning. Samma person ska även tillhandahålla någon som hjälper
till vid provtagning och vägning. Den som åsidosätter dessa skyldigheter ska
enligt beslut av Tullverket ersätta staten för dess kostnader för åtgärderna i
fråga. Vad som sägs i 2 kap. 16 § tullagen (2016:253) om indrivning av tull
ska gälla även sådan ersättning. Tullverket får besluta om befrielse helt eller
delvis från ersättningsskyldigheten.

17 §

7

Tullverket får ta hand om en vara om det behövs för att genomföra en

kontroll enligt denna lag. Tullverket får även ta hand om en vara på den grun-
den att varan inte får föras in till eller ut från landet till följd av att varan om-
fattas av ett sådant förbud eller villkor som avses i 4 § första stycket eller att
varan förs in eller ut med stöd av ett tillstånd som föranletts av oriktig uppgift
eller underlåtenhet att lämna föreskriven uppgift. Varan får då läggas upp på
en anläggning för tillfällig lagring. De kostnader som Tullverket haft för
varans uppläggning och förvaring ska ersättas av den som för in eller för ut
varan.

Tullverket kan besluta att varan inte får tas ut från lagret förrän kostnaderna

ersatts eller säkerhet ställts för dem.

Tullverket får besluta om befrielse helt eller delvis från ersättningsskyldig-

heten, om det finns särskilda skäl.

4 Senaste lydelse 2004:208.

5 Senaste lydelse 2004:208.

6 Senaste lydelse 2000:1301.

7 Senaste lydelse 2000:1232.

background image

3

SFS 2016:269

18 §

8

Tullverket har rätt att göra kontrollbesök och revisioner hos den som

för ut sådana varor som nämns i 3 § 1, 3 och 7 samt hos den som för in sådana
varor som nämns i 3 § 3. Vid sådana kontrollbesök och revisioner tillämpas
4 kap. 26�43 §§ och 7 kap. 5 § tullagen (2016:253).

1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2016.
2. Bestämmelserna i 8 och 9 §§ i den nya lydelsen tillämpas på kontroller

som inleds efter ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

8 Senaste lydelse 2011:468.

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016