SFS 2016:270 Lag om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter

160270.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:506) om
punktskattekontroll av transporter m.m. av
alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter;

utfärdad den 17 mars 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 13 § lagen (1998:506) om

punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och
energiprodukter ska ha följande lydelse.

2 kap.

13 §

2

Om skattskyldighet föreligger för omhändertagen punktskattepliktig

vara enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkohol-
skatt eller lagen (1994:1776) om skatt på energi, ska Tullverket besluta om
skatten på varan om

1. skattskyldighet har inträtt, och
2. varan har transporterats i strid med 1 kap. 6 §.
Skatt enligt första stycket ska tas ut enligt de skattesatser som anges i lagen

om tobaksskatt, lagen om alkoholskatt eller lagen om skatt på energi.

Beslut enligt första stycket får inte fattas om varorna i fråga omfattas av ett

beslut om skatt enligt skatteförfarandelagen (2011:1244) som fattades innan
varorna omhändertogs.

Första stycket gäller inte i sådana fall som avses i 3 kap. 1 § tullagen

(2016:253).

1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2016.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig

till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Monica Falck
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2015/16:79, bet. 2015/16:SkU21, rskr. 2015/16:161.

2 Senaste lydelse 2011:1255.

SFS 2016:270

Utkom från trycket
den 31 mars 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016