SFS 2016:273 Lag om ändring i lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg

160273.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1999:446) om proviantering av
fartyg och luftfartyg;

utfärdad den 17 mars 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 § lagen (1999:446) om proviante-

ring av fartyg och luftfartyg ska ha följande lydelse.

2 §

2

I denna lag förstås med

obeskattade varor:
a) varor som inte har beskattats i Sverige, och
b) varor som har beskattats i Sverige men där varorna sedan blivit befriade

från skatt,

unionsvaror: detsamma som i artikel 5.23 i Europaparlamentets och rådets

förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en
tullkodex för unionen,

icke-unionsvaror: detsamma som i artikel 5.24 i förordning (EU) nr

952/2013,

EU:s tullområde: de områden som anges i artikel 4 i förordning (EU) nr

952/2013,

EU:s skatteområde: det område inom vilket unionens bestämmelser om en

viss skatt är tillämpliga.

1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2016.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig

till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Monica Falck
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2015/16:79, bet. 2015/16:SkU21, rskr. 2015/16:161.

2 Senaste lydelse 2011:292.

SFS 2016:273

Utkom från trycket
den 31 mars 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016