SFS 2016:276 Lag om ändring i lagen (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet

160276.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:185) om behandling av
uppgifter i Tullverkets verksamhet;

utfärdad den 17 mars 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2001:185) om be-

handling av uppgifter i Tullverkets verksamhet

2

dels att 2 kap. 8 a § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 2 kap. 8 a § ska utgå,
dels att 2 kap. 5 § ska ha följande lydelse.

2 kap.

5 §

Utöver vad som följer av tullagstiftningen enligt definitionen i 1 kap.

3 § tullagen (2016:253), får uppgifter i databasen lämnas ut till en enskild på
medium för automatiserad behandling endast om regeringen har meddelat
föreskrifter om det.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2016.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2015/16:79, bet. 2015/16:SkU21, rskr. 2015/16:161.

2 Senaste lydelse av
2 kap. 8 a § 2010:103
rubriken närmast före 2 kap. 8 a § 2010:103.

SFS 2016:276

Utkom från trycket
den 31 mars 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016