SFS 2016:277 Lag om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister

160277.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:558) om
vägtrafikregister;

utfärdad den 17 mars 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 26 § lagen (2001:558) om vägtrafik-

register ska ha följande lydelse.

26 §

2

Ett enligt 22 § tillfälligt registrerat fordon får i andra fall än som avses

i 25 § brukas

1. för färd kortaste lämpliga väg från en hamn, järnvägsstation, ett tullkon-

tor eller en annan plats som Tullverket anvisat eller godkänt, reparationsverk-
stad, förvaringslokal eller liknande till en sådan plats eller lokal eller till
någon annan plats där fordonet kan ställas upp i avvaktan på registrerings-
besiktning eller enskilt godkännande, eller

2. för färd kortaste lämpliga väg till eller från ett besiktningsorgan enligt

4 kap. 2 § fordonslagen (2002:574) för besiktning eller till eller från ett prov-
ningsorgan för provning inför ett enskilt godkännande.

Sedan fordonet har godkänts vid en registreringsbesiktning får det dock

brukas här för andra ändamål än som avses i första stycket. Detta gäller dock
inte om fordonet efter besiktningen har ändrats så att det inte längre överens-
stämmer med utförandet vid besiktningen eller det i övrigt har ändrats så att
dess beskattningsförhållanden påverkats.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2016.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2015/16:79, bet. 2015/16:SkU21, rskr. 2015/16:161.

2 Senaste lydelse 2009:227.

SFS 2016:277

Utkom från trycket
den 31 mars 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016