SFS 2016:278 Lag om ändring i lagen (2004:487) om sjöfartsskydd

160278.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2004:487) om sjöfartsskydd;

utfärdad den 17 mars 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 16 § lagen (2004:487) om sjöfarts-

skydd ska ha följande lydelse.

16 §

2

Kroppsvisitation och annan undersökning får, med den begränsning

som följer av andra stycket, utföras av en polisman, en tjänsteman vid Kust-
bevakningen eller annan särskilt utsedd person som förordnats av Polismyn-
digheten. Om personer och egendom undersöks av annan sådan särskilt ut-
sedd person, ska arbetet utföras under en polismans ledning. Tullverket ska på
begäran bistå Polismyndigheten, om det behövs för att en undersökning ska
kunna utföras. Rederiet eller hamnanläggningsinnehavaren ska biträda
Polismyndigheten eller Kustbevakningen i det praktiska kontrollarbetet, om
det behövs.

Kontroll av varor som står under tullövervakning enligt artikel 134 i

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober
2013 om fastställande av en tullkodex för unionen ska göras i samråd med
Tullverket.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2016.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2015/16:79, bet. 2015/16:SkU21, rskr. 2015/16:161.

2 Senaste lydelse 2014:735.

SFS 2016:278

Utkom från trycket
den 31 mars 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016