SFS 2016:279 Lag om ändring i lagen (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet

160279.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2005:787) om behandling av
uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande
verksamhet;

utfärdad den 17 mars 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 23 och 28 §§ lagen (2005:787) om

behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet ska ha
följande lydelse.

23 §

På begäran av den som avser att utfärda vitesföreläggande enligt tulla-

gen (2016:253), ska upplysning lämnas om huruvida det i den brottsbekäm-
pande verksamheten görs bedömningen att vite enligt 7 kap. 6 § tullagen inte
får sättas ut.

28 §

Uppgifter som behandlas enbart med stöd av 13 § ska gallras så snart

de inte längre har betydelse för planeringen av kontrollverksamhet och urva-
let av kontrollobjekt, dock senast sex månader efter att de behandlades auto-
matiserat första gången. Om uppgifterna hänför sig till en viss transport, ska
de dock gallras senast fjorton dagar efter transporten.

I 4 kap. 8 § tullagen (2016:253) och 16 § lagen (1996:701) om Tullverkets

befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen,
finns bestämmelser om tillgången till och gallringen av vissa uppgifter från
transportföretag.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2016.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2015/16:79, bet. 2015/16:SkU21, rskr. 2015/16:161.

SFS 2016:279

Utkom från trycket
den 31 mars 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016