SFS 2016:281 Lag om ändring i lagen (2006:1209) om hamnskydd

160281.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2006:1209) om hamnskydd;

utfärdad den 17 mars 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 kap. 3 § lagen (2006:1209) om

hamnskydd ska ha följande lydelse.

4 kap.

3 §

2

Undersökning får utföras av en polisman, en tjänsteman vid Kustbe-

vakningen eller en särskilt utsedd person som förordnats av Polismyndighe-
ten. Om egendom undersöks av någon särskilt utsedd person, ska arbetet utfö-
ras under en polismans ledning. Identitetskontroll får utföras av en polisman,
en tjänsteman vid Kustbevakningen eller den som hamnskyddsorganet tillde-
lar uppgiften. Om det behövs ska hamnskyddsorganet biträda Polismyndighe-
ten eller Kustbevakningen i det praktiska undersöknings- och kontrollarbetet.

Kontroll av varor som står under tullövervakning enligt artikel 134 i Euro-

paparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober
2013 om fastställande av en tullkodex för unionen ska göras i samråd med
Tullverket.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2016.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2015/16:79, bet. 2015/16:SkU21, rskr. 2015/16:161.

2 Senaste lydelse 2014:742.

SFS 2016:281

Utkom från trycket
den 31 mars 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016