SFS 2016:282 Lag om ändring i lagen (2006:1329) om handel med vissa varor som kan användas till dödsstraff eller tortyr, m.m.

160282.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2006:1329) om handel med
vissa varor som kan användas till dödsstraff eller
tortyr, m.m.;

utfärdad den 17 mars 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 8 § lagen (2006:1329) om handel

med vissa varor som kan användas till dödsstraff eller tortyr, m.m. ska ha föl-
jande lydelse.

8 §

Varor som kvarhålls genom beslut av Tullverket i enlighet med artikel

10.2 i förordning (EG) nr 1236/2005 ska förvaras på betryggande sätt och stå
under Tullverkets övervakning.

Det som sägs i 3 kap. 7 § tullagen (2016:253) om en anläggning för tillfäl-

lig lagring och ett tullager gäller även vid sådant kvarhållande av varor som
Tullverket beslutar enligt första stycket. Tullverket får även godkänna ett byte
av förvaringsställe för en kvarhållen vara.

Den som har lagt upp en vara på en anläggning för tillfällig lagring eller på

ett tullager ansvarar för förvaringskostnaden även när varan kvarhålls av Tull-
verket enligt första stycket. Om däremot Tullverket beslutar förvaringsställe
ska i stället den som enligt tullagstiftningen är gäldenär eller skulle ha varit
gäldenär om varan varit tullbelagd ansvara för förvaringskostnaden.

Om det behövs för att säkerställa betalning ska Tullverket besluta att en

vara som har kvarhållits enligt första stycket inte får lämnas ut förrän Tullver-
kets kostnader för förvaringen har ersatts eller säkerhet ställts för dem.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om ställande av säkerhet för Tullverkets kostnader för förvaring
enligt denna lag.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2016.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)

1 Prop. 2015/16:79, bet. 2015/16:SkU21, rskr. 2015/16:161.

SFS 2016:282

Utkom från trycket
den 31 mars 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016