SFS 2016:283 Lag om ändring i lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster

160283.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2007:1092) om upphandling
inom områdena vatten, energi, transporter och
posttjänster;

utfärdad den 17 mars 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 14 kap. 2 § lagen (2007:1092) om

upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster ska
ha följande lydelse.

14 kap.

2 §

En upphandlande enhet får vid tilldelning av varukontrakt förkasta ett

anbud som omfattar varor med ursprung i tredjeland, om andelen sådana
varor, bestämd enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr
952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen
uppgår till mer än hälften av det totala värdet av de varor som anbudet omfat-
tar.

Med vara avses även programvara för användning i ett telekommunika-

tionsnät.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2016.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2015/16:79, bet. 2015/16:SkU21, rskr. 2015/16:161.

SFS 2016:283

Utkom från trycket
den 31 mars 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016