SFS 2016:284 Lag om ändring i postlagen (2010:1045)

160284.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i postlagen (2010:1045);

utfärdad den 17 mars 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 16 § postlagen (2010:1045)

ska ha följande lydelse.

2 kap.

16 §

Den som bedriver postverksamhet enligt denna lag ska trots 14 § bistå

Tullverket vid kontroll avseende postförsändelse enligt tullagen (2016:253)
eller lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot
ett annat land inom Europeiska unionen. Detta gäller dock endast kontroll
som rör misstanke om narkotikabrott.

1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2016.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för kontroller som inletts före

ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MEHMET KAPLAN

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2015/16:79, bet. 2015/16:SkU21, rskr. 2015/16:161.

SFS 2016:284

Utkom från trycket
den 31 mars 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016