SFS 2016:287 Tullförordning

160287.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Tullförordning;

utfärdad den 17 mars 2016.

Regeringen föreskriver följande.

1 kap. Allmänna bestämmelser

1 §

I denna förordning finns bestämmelser som kompletterar

� Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den

9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen och de förord-
ningar som meddelas med stöd av den förordningen,

� Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 608/2013 av den

12 juni 2013 om tullens säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter
och upphävande av rådets förordning (EG) nr 1383/2003,

� Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1889/2005 av den

26 oktober 2005 om kontroller av kontanta medel som förs in i eller ut ur
gemenskapen,

� Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli

2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med salu-
föring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93, och

� tullagen (2016:253).
Uttryck som används i denna förordning har samma betydelse som i för-

ordning (EU) nr 952/2013, förordning (EU) nr 608/2013, förordning (EG) nr
1889/2005, förordning (EG) nr 765/2008 och tullagen.

2 §

Tullverket ska utföra de uppgifter som en tullmyndighet eller en behörig

myndighet har enligt förordning (EU) nr 952/2013 och de förordningar som
meddelas med stöd av den förordningen om inget annat sägs i lag eller förord-
ning.

3 §

Tullverket ska fullgöra den informations- och anmälningsskyldighet till

Europeiska kommissionen som framgår av förordning (EU) nr 952/2013 och
de förordningar som meddelas med stöd av den förordningen.

Tillhandahållande av information

4 §

Tullverket får överlämna åt någon annan att förmedla uppgifter i elek-

troniska dokument till och från Tullverket.

5 §

Tullverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av artiklarna 6�

17 om tillhandahållande av information i förordning (EU) nr 952/2013.

SFS 2016:287

Utkom från trycket
den 31 mars 2016

background image

2

SFS 2016:287

Tullombud

6 §

Tullverket får meddela föreskrifter om

1. villkor för att ett tullombud ska få tillhandahålla tjänster i Sverige, och
2. verkställigheten av artiklarna 18�21 om tullombud i förordning (EU) nr

952/2013.

Beslut med stöd av tullagstiftningen

7 §

Tullverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av artiklarna

22�37 om beslut med stöd av tullagstiftningen i förordning (EU) nr 952/2013.

Godkänd ekonomisk aktör

8 §

Tullverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av artiklarna

38�41 om godkänd ekonomisk aktör i förordning (EU) nr 952/2013.

Avgifter

9 §

Tullverket får meddela föreskrifter om

1. när avgift för tullkontroller eller annan tillämpning av tullagstiftningen

får tas ut, och

2. avgiftens storlek.
Beslutet om avgiftens storlek får träda i kraft tidigast en månad efter det att

föreskriften har beslutats.

10 §

Avgifter enligt 9 § ska betalas till Tullverket.

11 §

Tullverket får medge nedsättning av eller befrielse från avgifter enligt

10 §, om det finns särskilda skäl.

12 §

Obetalda avgifter enligt 10 § ska på begäran av Tullverket drivas in på

det sätt som anges i 2 kap. 16 § tullagen (2016:253).

Bestämmelser om begäran om indrivning m.m. finns i 4�9 §§ indriv-

ningsförordningen (1993:1229). Att den betalningsskyldige ska uppmanas att
betala fordran innan ansökan om indrivning görs framgår av 3 § samma för-
ordning.

Indrivning behöver inte begäras för en fordran som understiger 100 kronor,

om indrivning inte krävs från allmän synpunkt.

Valutaomräkning

13 §

Tullverket får, efter att ha gett Sveriges riksbank tillfälle att yttra sig,

meddela föreskrifter om verkställigheten av artiklarna 53 och 54 om valuta-
omräkning i förordning (EU) nr 952/2013.

Varors klassificering, ursprung och tullvärde samt autonoma åtgärder

14 §

En ansökan om eller invändning mot tillämpning av sådana autonoma

åtgärder som avses i artikel 56.2 f i förordning (EU) nr 952/2013 görs till
Kommerskollegium.

background image

3

SFS 2016:287

Vid handläggningen av en ansökan enligt första stycket ska Kommers-

kollegium vid behov ge Tullverket tillfälle att yttra sig.

Kommerskollegium beslutar om en ansökan eller invändning enligt första

stycket ska överlämnas till Europeiska kommissionen.

15 §

Kommerskollegium får meddela föreskrifter om verkställigheten av

bestämmelserna i 14 § första stycket om tillämpning av autonoma åtgärder.

16 §

Kommerskollegium får, efter att ha gett Tullverket tillfälle att yttra sig,

meddela föreskrifter om verkställigheten av artikel 61.3 om ursprungsbevis i
förordning (EU) nr 952/2013.

17 §

Tullverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av följande

artiklar i förordning (EU) nr 952/2013:

1. artiklarna 56�58 om gemensamma tulltaxan och varors klassificering

enligt tulltaxan,

2. artiklarna 59�68 om varors ursprung, med undantag för det som

Kommerskollegium får föreskriva om enligt 16 §, och

3. artiklarna 69�76 om varors värde för tulländamål.
Innan Tullverket meddelar föreskrifter om varors klassificering eller ur-

sprung, bör Kommerskollegium och andra berörda myndigheter ges tillfälle
att yttra sig.

18 §

Kommerskollegiums beslut enligt 14 § tredje stycket att inte över-

lämna en ansökan eller invändning till Europeiska kommissionen får över-
klagas till regeringen.

Tullvärde på vissa lättförstörbara varor

19 §

Tullverket får meddela föreskrifter om skyldighet för näringsidkare att

lämna uppgifter om genomsnittliga priser på importerade varor och om
importkvantiteter och transportkostnader för sådana varor i samband med be-
stämmande av tullvärde på vissa lättförstörbara varor.

2 kap. Tullskuld, skatt, ränta och garantier

Betalning av import- eller exporttullbelopp

1 §

Tullverket får meddela föreskrifter om en annan tidsfrist för betalning

än den som anges i 2 kap. 7 § första stycket tullagen (2016:253), vid samman-
föring av bokföringsposter enligt artikel 105.1 andra stycket i förordning
(EU) nr 952/2013, i den ursprungliga lydelsen.

Ränta vid annan skatt än tull

2 §

Tullverket får besluta om befrielse helt eller delvis från skyldigheten att

betala ränta på annan skatt än tull enligt 2 kap. 9 § tullagen (2016:253), om
det finns synnerliga skäl.

background image

4

SFS 2016:287

�&terbetalning och eftergift

3 §

Tullverket får medge nedsättning av eller befrielse från annan skatt än

tull, om det finns synnerliga skäl.

Bemyndigande

4 §

Tullverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av artiklarna

77�126 om tullskuld och garantier i förordning (EU) nr 952/2013.

3 kap. Införsel och utförsel av varor

Tullövervakning vid införsel

1 §

Tullverket får meddela föreskrifter om undantag från förarens eller be-

fälhavarens skyldigheter enligt 3 kap. 3 § första och andra styckena tullagen
(2016:253).

2 §

Tullverket får meddela föreskrifter om undantag från anmälnings-

skyldigheten enligt 3 kap. 4 § första stycket tullagen (2016:253).

3 §

Innan Tullverket avgör ett ärende om ett tillstånd för drift av en anlägg-

ning för tillfällig lagring, bör verket i förekommande fall ge hamn- eller flyg-
platsinnehavare tillfälle att yttra sig.

4 §

En anläggning för tillfällig lagring får drivas av Tullverket.

Om en avgift ska betalas för lagringen av en vara vid anläggningen, får

Tullverket besluta att varan ska utgöra säkerhet för avgiften.

5 §

Tullverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av

1. artiklarna 127�152 om införsel av varor i Europeiska unionens tull-

område i förordning (EU) nr 952/2013,

2. bestämmelserna i 3 kap. 3 § första och andra styckena och 3 kap. 4 § för-

sta stycket tullagen (2016:253) om förarens eller befälhavarens skyldigheter,

3. bestämmelserna i 3 kap. 5 och 6 §§ tullagen om Tullverkets förbud, och
4. bestämmelserna i 3 kap. 7 § tullagen om tillfälligt omhändertagande av

en icke-unionsvara.

Innan Tullverket meddelar föreskrifter om verkställigheten av artikel 135

om transport till avsedd plats, bör Transportstyrelsen och Polismyndigheten
ges tillfälle att yttra sig.

Varors tullstatus

6 §

Tullverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av artiklarna

153�157 om varors tullstatus i förordning (EU) nr 952/2013.

Hänförande av varor till ett tullförfarande

7 §

Tullverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av artiklarna

158�187 om hänförande av varor till ett tullförfarande i förordning (EU) nr
952/2013.

background image

5

SFS 2016:287

Kontroll och frigörande av varor

8 §

Tullverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av artiklarna

188�196 om kontroll och frigörande av varor i förordning (EU) nr 952/2013.

Bortskaffande av varor

9 §

En vara som har överlåtits till staten enligt artikel 199 i förordning (EU)

nr 952/2013 ska säljas så snart det är möjligt. Då tillämpas bestämmelserna i
3 kap. 8 och 9 §§ tullagen (2016:253).

10 §

Kungörandet om en tullauktion ska ske i Post- och Inrikes Tidningar

och på Tullverkets eller annan lämplig webbplats. Kungörandet ska ske minst
tre veckor före auktionsdagen, om det inte finns särskilda skäl.

Auktionen får även kungöras på annat sätt, om det är lämpligt med hänsyn

till egendomens beskaffenhet eller någon annan omständighet.

11 §

En underrättelse enligt 3 kap. 9 § andra stycket tullagen (2016:253)

ska innehålla uppgifter om tid och plats för auktionen och sändas senast två
veckor före auktionsdagen. Om den som kan antas vara ägare eller ha särskild
rätt till varan blir känd först därefter, ska underrättelse sändas genast.

12 §

Tullverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av artiklarna

197�200 om bortskaffande av varor i förordning (EU) nr 952/2013.

�vergång till fri omsättning

13 §

Tullverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av artiklarna

201 och 202 om övergång till fri omsättning i förordning (EU) nr 952/2013.

Särskilda förfaranden

14 §

Vid handläggningen av en ansökan om tillstånd enligt artikel 211.1 i

förordning (EU) nr 952/2013 avseende förfarandet för aktiv förädling eller för
passiv förädling ska Tullverket överlämna ärendet till Europeiska kommis-
sionen, om det finns bevisning för att väsentliga intressen för tillverkare i
Europeiska unionen sannolikt kommer att påverkas negativt. Innan ett ärende
överlämnas ska Tullverket, vid behov, ge Kommerskollegium tillfälle att yttra
sig.

15 §

Ett tullager får drivas av Tullverket. Då tillämpas bestämmelserna i 4 §

andra stycket.

16 §

Tullverket ska fastställa en frizons gränser och var frizonens infarts-

och utfartsställen ska vara belägna.

17 §

Tullverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av följande

artiklar i förordning (EU) nr 952/2013:

1. artiklarna 211�225 om allmänna bestämmelser avseende de särskilda

förfarandena,

2. artiklarna 226�236 om transitering,

background image

6

SFS 2016:287

3. artiklarna 237�249 om lagring,
4. artiklarna 250�254 om särskild användning, och
5. artiklarna 255�262 om förädling.

Transitering enligt TIR-konventionen

18 §

Tullkonventionen den 14 november 1975 om internationell transport

av gods upptaget i TIR-carnet (TIR-konventionen) gäller i Sverige. Grundbe-
stämmelserna i TIR-konventionen är publicerade i Sveriges överenskommel-
ser med främmande makter (S�) 1976:133.

19 §

Frågor om godkännande av fordon eller containrar enligt bilaga 3 eller

del II av bilaga 7 till TIR-konventionen prövas av Aktiebolaget Svensk Bil-
provning. Innan Aktiebolaget Svensk Bilprovning prövar sådana frågor om
godkännande ska bolaget ge Tullverket tillfälle att yttra sig. Detta behövs
dock inte i fråga om prövning som avser en förnyelse av tidigare lämnat god-
kännande. Om det på grund av en olyckshändelse blir nödvändigt att göra en
omlastning till ett fordon eller en container som inte har godkänts, får frågan
om medgivande enligt bilaga 1 till TIR-konventionen till fortsatt transport i
fordonet eller containrarna prövas av Tullverket.

20 §

Tullverket får besluta att en sammanslutning har rätt att utfärda TIR-

carneter och uppträda som garant i enlighet med bestämmelserna i TIR-kon-
ventionen under villkor att sammanslutningen uppfyller de minimivillkor och
minimikrav som anges i del I av bilaga 9 till konventionen.

Tullverket får besluta att en person har rätt att använda TIR-carneter i

enlighet med bestämmelserna i TIR-konventionen under villkor att personen
uppfyller de minimivillkor och minimikrav som anges i del II av bilaga 9 till
konventionen.

Tullverket bestämmer det högsta belopp per TIR-carnet som kan krävas av

en garanterande sammanslutning på grundval av bestämmelserna i TIR-kon-
ventionen.

21 §

Tullverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av bestämmel-

serna i 18�20 §§ om godkännande av fordon eller containrar enligt TIR-kon-
ventionen.

Innan Tullverket meddelar sådana föreskrifter, bör Transportstyrelsen ges

tillfälle att yttra sig i frågor av betydelse för trafiksäkerheten.

Tullövervakning vid utförsel

22 §

Tullverket får meddela föreskrifter om undantag från bestämmelserna i

3 kap. 15 § första och andra styckena och 3 kap. 16 § första stycket tullagen
(2016:253) om förarens eller befälhavarens skyldigheter.

23 §

Tullverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av

1. artiklarna 263�277 om utförsel av varor i förordning (EU) nr 952/2013,

och

2. bestämmelserna i 3 kap. 15 § första och andra styckena, 3 kap. 16 § för-

sta stycket och 3 kap. 17 § tullagen (2016:253) om förarens eller befäl-
havarens skyldigheter och om Tullverkets förbud.

background image

7

SFS 2016:287

Förteckning över tullkontoren och andra platser som Tullverket anvisat

24 §

Tullverket ska publicera en förteckning över tullkontoren och andra

platser som verket anvisat.

Av förteckningen ska följande framgå:
� tullkontorens öppettider,
� tider när avgifter för tullkontroller eller annan tillämpning av tullagstift-

ningen inte tas ut, och

� de villkor som gäller för en viss plats.

4 kap. Tullkontroll

Medverkan av Polismyndigheten och Kustbevakningen

1 §

Polismyndigheten ska på begäran av Tullverket

� bistå Tullverket, om det behövs för att verket ska kunna vidta en kontroll-

åtgärd, och

� medverka vid Tullverkets kontroll av utrikes flygtrafik.

2 §

Kustbevakningen ska på begäran av Tullverket

� bistå Tullverket, om det behövs för att verket ska kunna vidta en kontroll-

åtgärd, och

� medverka i Tullverkets kontrollverksamhet genom att utöva tullkontroll

av sjötrafiken.

3 §

Tullverket får, efter att ha gett Polismyndigheten och Kustbevakningen

tillfälle att yttra sig, meddela föreskrifter om verkställigheten av bestämmel-
serna i 1 och 2 §§ om Polismyndighetens och Kustbevakningens bistånd och
medverkan.

Tullkontroll av varor och transportmedel

4 §

Tullverket får ingå en överenskommelse med ett transportföretag om

terminalåtkomst till företagets bokningsuppgifter under de förutsättningar
som anges i 4 kap. 6�8 §§ tullagen (2016:253).

Med bokningsuppgifter avses uppgifter som förekommer i samband med

en bokning av en transport av varor, fordon eller passagerare, med de be-
gränsningar avseende passagerare som framgår av 4 kap. 6 § andra stycket
tullagen (2016:253).

5 §

Ett beslut att begära bokningsuppgifter från ett transportföretag får fat-

tas av

� chefen för Tullverket, eller
� den som arbetar inom Tullverkets brottsbekämpande verksamhet och

som förordnats för uppgiften av chefen för verket eller den chefstjänsteman
som utsetts av denne.

Transportföretaget ska underrättas om vilka som har behörighet att begära

bokningsuppgifter.

6 §

Chefen för Tullverket eller en chefstjänsteman som förordnats för upp-

giften av chefen beslutar om vilka anställda som ska ha behörighet att ta del
av bokningsuppgifter

background image

8

SFS 2016:287

� som lämnats av ett transportföretag, eller
� genom terminalåtkomst.
Behörighet ska endast ges till den som har nödvändig utbildning och som

behöver informationen för sina arbetsuppgifter inom Tullverkets brotts-
bekämpande verksamhet.

7 §

Terminalutrustning som ger Tullverket tillgång till ett transportföretags

bokningsuppgifter och handlingar med sådana uppgifter ska hanteras på
sådant sätt att obehöriga inte får tillgång till dem.

8 §

Information om innehållet i de inhämtade bokningsuppgifterna får läm-

nas till andra tulltjänstemän, andra enheter inom Tullverket, Polis-
myndigheten och Kustbevakningen om uppgiften behövs i Tullverkets brotts-
bekämpande verksamhet för att klarlägga om brott eller brottslig verksamhet
har förekommit, pågår eller planeras.

Sådan information får också lämnas till en utländsk myndighet eller mel-

lanfolklig organisation, om utlämnandet följer av en konvention som Sverige
har tillträtt eller en överenskommelse som Sverige har ingått.

9 §

Tullverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av

1. bestämmelserna i 4�8 §§ om bokningsuppgifter, och
2. bestämmelserna i 4 kap. 6�18 §§ tullagen (2016:253) om Tullverkets

kontroller och befordringsföretagens medverkan vid sådana kontroller.

Tullkontroll av postförsändelser och försändelser förmedlade av
kurirföretag

10 §

Tullverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av bestämmel-

serna i 4 kap. 19�23 §§ tullagen (2016:253) om tullkontroll av postförsändel-
ser och försändelser förmedlade av kurirföretag.

Riskhantering

11 §

Tullverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av artikel 46.4

om riskhantering i förordning (EU) nr 952/2013.

Revision

12 §

Om en begäran enligt 4 kap. 38 § tullagen (2016:253) avser en upptag-

ning, bestämmer förvaltningsrätten i vilken form eller på vilket sätt upptag-
ningen ska tillhandahållas i målet.

Tullkontroll beträffande intrång i vissa immateriella rättigheter

13 §

Tullverket utser den enhet inom verket som enligt artikel 5.1 i förord-

ning (EU) nr 608/2013 är behörig att ta emot och behandla ansökningar.

Tullverket ska informera Europeiska kommissionen om den behöriga tull-

enheten.

14 §

När Tullverket har fått en underrättelse från innehavaren av ett beslut

om att ett förfarande har inletts vid behörig domstol för att fastställa om ett in-

background image

9

SFS 2016:287

trång har gjorts i en immateriell rättighet, ska verket underrätta domstolen om
sitt ingripande beträffande de varor som misstänks göra intrång.

15 §

Den domstol som har fått en underrättelse enligt 14 § ska informera

Tullverket om sina beslut i frågan samt om huruvida besluten har överklagats
eller fått laga kraft.

Första stycket gäller också den domstol som ska pröva ett överklagande.

16 §

Tullverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av

1. artiklarna 13, 19.2 och 26.5 i förordning (EU) nr 608/2013 om en begä-

ran att ändra en förteckning över de immateriella rättigheter som omfattas av
ett beslut, om provtagning och om samtycke till att varor i en småförsändelse
förstörs, och

2. bestämmelserna i 4 kap. 48 § tredje stycket tullagen (2016:253) om Tull-

verkets verkställande av domar.

Tullkontroll av kontanta medel

17 §

Om Polismyndigheten eller Kustbevakningen vid genomförandet av en

kontrollåtgärd enligt 1 eller 2 § har hittat sådana omständigheter som utgör
grund för registrering och bearbetning av information enligt förordning (EG)
nr 1889/2005, ska dessa uppgifter lämnas ut till Tullverket.

18 §

Tullverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av bestämmel-

serna i 4 kap. 50 § tullagen (2016:253) om hur en anmälan enligt artikel 3 i
förordning (EG) nr 1889/2005 ska lämnas.

Uppgifter som hör samman med marknadskontroll

19 §

Tullverket ska utföra de uppgifter som enligt artiklarna 27�29 i förord-

ning (EG) nr 765/2008 ankommer på de myndigheter som ansvarar för yttre
gränskontroll.

20 §

Om Tullverket har kostnader för förvaring, hantering och liknande på

grund av att verket har skjutit upp varors övergång till fri omsättning med
stöd av artikel 27.3 i förordning (EG) nr 765/2008, ska kostnaderna ersättas
av den ansvariga marknadskontrollerande myndigheten.

21 §

Tullverket får, efter att ha gett de marknadskontrollmyndigheter som

ingår i Marknadskontrollrådet tillfälle att yttra sig, meddela föreskrifter om
verkställigheten av artiklarna 27�29 i förordning (EG) nr 765/2008 i de delar
som rör Tullverkets verksamhet.

Rapporteringsskyldighet

22 §

En polisman som får kännedom om att ett luftfartyg har landat i strid

mot förbud som har meddelats med stöd av 3 kap. 5 § 2 tullagen (2016:253)
ska skyndsamt underrätta Tullverket och, om det kan göras utan att annan
polisverksamhet hindras, hålla kvar luftfartyget och vidta de andra åtgärder
som behövs för tullkontrollen.

background image

10

SFS 2016:287

Motsvarande gäller om en polisman får kännedom om att en svensk eller

utländsk tullförsegling har skadats eller tagits bort vid transitering eller att ett
fordon har använts i strid mot bestämmelserna om tillfällig införsel.

23 §

En tulltjänsteman eller en kustbevakningstjänsteman som får känne-

dom om ett brott enligt en författning vars efterlevnad Tullverket har tillsyn
över, ska rapportera brottet till sin förman så snart som möjligt. Tjänsteman-
nen behöver inte göra någon rapport, om brottet med hänsyn till omständig-
heterna i det särskilda fallet är obetydligt och det är uppenbart att brottet inte
skulle ge någon annan påföljd än böter.

5 kap. Särskilda bestämmelser

�vergångsbestämmelser för utvecklingen av elektroniska system

1 §

Tullverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av artiklarna

278�281 om övergångsbestämmelser för utvecklingen av elektroniska system
i förordning (EU) nr 952/2013.

Tillämpning av skatteförfarandeförordningen

2 §

I ärenden och mål som avses i 7 kap. 9 § tullagen (2016:253) gäller

bestämmelserna om bevissäkring och betalningssäkring i 11 kap., 16 kap.
1 och 2 §§, 17 kap. 7 och 8 §§, 18 kap. 6 § och 19 kap. 3 § skatteförfarande-
förordningen (2011:1261).

Vid tillämpningen av bestämmelserna i första stycket ska det som sägs i

skatteförfarandeförordningen om Skatteverket i stället gälla Tullverket.
Vidare ska det som sägs om Kronofogdemyndigheten i 17 kap. 7 § skatteför-
farandeförordningen i stället gälla Tullverket.

Särskilda bestämmelser om varor som transporteras på järnväg, med
post eller med luftfartyg

3 §

Tullverket får, efter att ha gett Transportstyrelsen och Post- och tele-

styrelsen tillfälle att yttra sig, meddela föreskrifter om hur varor som transpor-
teras på järnväg, med post eller med luftfartyg ska anmälas till ett tullför-
farande, överlåtelse eller förstöring.

För Tullverkets räkning utövas tullkontroll av järnvägsföretaget i fråga om

varor som transporteras på järnväg och av postföretaget i fråga om varor som
transporteras med post. Vid sådan kontrollverksamhet tillämpas 3 kap. 7 §
och 4 kap. 18 § tullagen (2016:253).

Ytterligare föreskrifter

4 §

Tullverket får meddela ytterligare föreskrifter om verkställigheten av

1. tullagen (2016:253), och
2. denna förordning.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2016.
2. Genom förordningen upphävs tullförordningen (2000:1306) och förord-

ningen (1994:1606) om vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan, m.m.

background image

11

SFS 2016:287

3. Den upphävda tullförordningen gäller dock fortfarande i fråga om
a) avgifter som avser tullförrättning som inletts före ikraftträdandet och an-

sökan om medgivande enligt 6 kap. 8 § tredje stycket 2 tullagen (2000:1281)
som ingivits före ikraftträdandet och begäran om bevis som ingivits före
ikraftträdandet,

b) betalning, återbetalning och eftergift av tull och annan skatt än tull som

ska tas ut vid import avseende varor som har eller borde ha deklarerats för
övergång till fri omsättning före ikraftträdandet,

c) ränta som hänför sig till tid före ikraftträdandet, och
d) tullkontroller som inletts före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016