SFS 2016:288 Förordning om ändring i bötesverkställighetsförordningen (1979:197)

160288.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i bötesverkställighetsförordningen
(1979:197);

utfärdad den 17 mars 2016.

Regeringen föreskriver att 11 § bötesverkställighetsförordningen

(1979:197)

1 ska ha följande lydelse.

11 §

2

Kronofogdemyndigheten får begära biträde av Tullverket för att driva

in böter, när den bötfällde antas vara ombord på fartyg, som anlöper svensk
hamn.

Tullverket ska i övrigt medverka vid verkställighet av bötesstraff som

döms ut enligt lagen (2000:1225) om straff för smuggling eller tullagen
(2016:253).

1. Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2016.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om bötesstraff som före

ikraftträdandet dömts ut enligt tullagen (2000:1281).

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Frida Göranson
(Justitiedepartementet)

1 Förordningen omtryckt 1983:358.

2 Senaste lydelse 2006:761.

SFS 2016:288

Utkom från trycket
den 31 mars 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016