SFS 2016:289 Förordning om ändring i handelskammarförordningen (1990:733)

160289.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i handelskammarförordningen
(1990:733);

utfärdad den 17 mars 2016.

Regeringen föreskriver att 6 § handelskammarförordningen (1990:733) ska

ha följande lydelse.

6 §

1

De auktoriserade handelskamrar som Kommerskollegium efter samråd

med Tullverket utser får utfärda

1. sådana ursprungscertifikat som avses i artikel 11.2 i konventionen den

3 november 1923 (SÖ 1926:9) som rör förenkling av tullformaliteterna och i
artikel 61.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av
den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen,

2. efter Tullverkets godkännande, varucertifikat EUR.1 enligt de bestäm-

melser om förmånstull som avses i artikel 56.2 d och e i förordning (EU) nr
952/2013,

3. sådana särskilda certifikat som rör införsel och leverans till Sverige av

en i tredje land tillverkad vara som kan behövas för att tillverkningslandet
med hänsyn till där gällande exportrestriktioner ska medge utförsel av varan,
och

4. de intyg om faktiskt utövande av verksamhet som krävs för att en egen-

företagare eller anställd ska kunna styrka sin rätt att på motsvarande sätt som
avses i lagen (2016:145) om erkännande av yrkeskvalifikationer tillfälligt
eller genom etablering utöva ett reglerat yrke i en annan stat inom Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet eller i Schweiz.

Uppdrag som avses i första stycket får endast meddelas en handelskam-

mare som har tillräckliga personella och andra resurser för verksamhet med
det särskilda slag av dokument som det är fråga om. Är förutsättningarna inte
längre uppfyllda, ska uppdraget återkallas.

I fråga om certifikat som avses i första stycket 1 ska handelskamrarna till-

lämpa förordning (EU) nr 952/2013 och de förordningar som meddelas med
stöd av den förordningen.

Samråd med Tullverket enligt första stycket behöver inte ske i fråga om in-

tyg som avses i första stycket 4.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2016.

1 Senaste lydelse 2016:182.

SFS 2016:289

Utkom från trycket
den 31 mars 2016

background image

2

SFS 2016:289

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)