SFS 2016:290 Förordning om ändring i förordningen (1992:1303) om krigsmateriel

160290.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1992:1303) om
krigsmateriel;

utfärdad den 17 mars 2016.

Regeringen föreskriver att 15 a § förordningen (1992:1303) om krigsmate-

riel

1 ska ha följande lydelse.

15 a §

2

Anmälan enligt 15 § första stycket behöver inte göras, om utförseln

enligt vad som anges i utförseltillståndet avser

1. materiel som förs ut för reparation, översyn eller någon annan liknande

åtgärd och som ska återinföras,

2. materiel som efter reparation, översyn eller någon annan liknande åtgärd

åter förs ut,

3. materiel som förs ut för demonstration, lån eller bearbetning och som

ska återinföras, i den utsträckning den inte förbrukas,

4. materiel som efter demonstration, lån eller bearbetning åter förs ut, eller
5. materiel som förs ut efter utbyte eller återsänds efter reklamation eller

felleverans eller av något annat liknande skäl.

Bestämmelserna i 15 § tredje stycket och 15 a § första stycket innebär inget

undantag från deklarationsskyldigheten enligt Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en
tullkodex för unionen eller från anmälningsskyldigheten enligt lagen
(1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat
land inom Europeiska unionen.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2016.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)

1 Förordningen omtryckt 1997:690.

2 Senaste lydelse 2012:403.

SFS 2016:290

Utkom från trycket
den 31 mars 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016