SFS 2016:291 Förordning om ändring i mervärdesskatteförordningen (1994:223)

160291.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i mervärdesskatteförordningen
(1994:223);

utfärdad den 17 mars 2016.

Regeringen föreskriver att 18 a, 18 b och 19 a §§ mervärdesskatteförord-

ningen (1994:223)

1 ska ha följande lydelse.

18 a §

2

I fråga om beskattning enligt 9 c kap. 4 § mervärdesskattelagen

(1994:200) är Skatteverket beskattningsmyndighet om inte annat följer av
andra stycket.

I fråga om varor i en anläggning för tillfällig lagring, ett tullager eller en

frizon är Tullverket beskattningsmyndighet i de fall varorna inte omsätts en-
ligt 9 c kap. 1 § första stycket 3 mervärdesskattelagen och det följer av 2 kap.
1 och 2 §§ tullagen (2016:253) att mervärdesskatt ska tas ut i enlighet med
tullagen.

18 b §

3

Om varor ska omsättas på sådant sätt som avses i 9 c kap. 1 § första

stycket 3 mervärdesskattelagen (1994:200), ska den som lagt upp varorna i
anläggningen för tillfällig lagring, tullagret eller frizonen lämna uppgift om
detta till Tullverket snarast och senast när varorna upphör att vara placerade
på ett sådant sätt.

Har en sådan uppgift lämnats ska Tullverket underrätta Skatteverket om

det.

19 a §

4

Skatteverket får meddela närmare föreskrifter om verkställigheten

av bestämmelserna i 14 b §.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2016.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för mervärdesskatt vid import för

vilken skattskyldighet inträtt före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Jan Larsson
(Finansdepartementet)

1 Förordningen omtryckt 1997:751.

2 Senaste lydelse 2014:87.

3 Senaste lydelse 2003:966.

4 Senaste lydelse 2015:895.

SFS 2016:291

Utkom från trycket
den 31 mars 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016