SFS 2016:292 Förordning om ändring i förordningen (1994:1605) om tullfrihet m.m.

160292.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1994:1605) om
tullfrihet m.m.;

utfärdad den 17 mars 2016.

Regeringen föreskriver att 1, 2, 4, 4 a, 5 a, 7, 8, 16 och 20 §§ förordningen

(1994:1605) om tullfrihet m.m. ska ha följande lydelse.

1 §

1

I denna förordning finns föreskrifter om bland annat sådan frihet från

tull som anges i 1 § lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m.

Vissa kompletterande bestämmelser till bland annat den friheten från tull

finns även i tullagen (2016:253) och tullförordningen (2016:287).

2 §

2

Uttryck som används i denna förordning har samma innebörd som i

tullagen (2016:253).

När tull ska betalas enligt denna förordning tillämpas rådets förordning

(EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklatu-
ren och om Gemensamma tulltaxan.

4 §

3

Om tullfrihet medgetts enligt 4 § första stycket lagen (1994:1547) om

tullfrihet m.m. för motorfordon, fartyg eller luftfartyg och om transportmedlet
överlåts tidigare än två år efter det att tulldeklarationen ingavs till Tullverket,
ska den som medgetts tullfriheten betala tull för transportmedlet. Tullen be-
räknas enligt de bestämmelser som gäller när överlåtelsen sker och på det
värde transportmedlet har då. Tull tas dock inte ut, om transportmedlet över-
låts på grund av att ägaren avlidit. Inte heller tas tull ut om transportmedlet
överlåts till någon som har rätt till tullfrihet enligt 4 § lagen om tullfrihet
m.m. Om transportmedlet har överlåtits till någon som har rätt till tullfrihet
enligt vad som sagts nu, ska bestämmelserna i denna paragraf gälla som om
den hade medgetts tullfrihet som transportmedlet överlåts till. Om transport-
medlet överlåts på grund av att ägaren fått förflyttning från Sverige, tas tull
inte ut, om ägaren under vistelsen här innehaft transportmedlet minst sex må-
nader efter det att tulldeklarationen gavs in till Tullverket.

Om någon som medgetts tullfrihet enligt 4 § första stycket lagen om tullfri-

het m.m. för motorfordon, fartyg eller luftfartyg vill överlåta transportmedlet
tidigare än två år efter det att tulldeklarationen gavs in till Tullverket, ska han
eller hon anmäla det till Utrikesdepartementet. Om Utrikesdepartementet be-

1 Senaste lydelse 2000:1313.

2 Senaste lydelse 2000:1313.

3 Senaste lydelse 1999:526.

SFS 2016:292

Utkom från trycket
den 31 mars 2016

background image

2

SFS 2016:292

dömer att tull kan komma att tas ut för transportmedlet, ska anmälan överläm-
nas till Tullverket.

Om transportmedlet ska överlåtas till någon som har rätt till tullfrihet enligt

4 § lagen om tullfrihet m.m., ska anmälan åtföljas av en försäkran av den som
har rätt till tullfrihet att tull ska betalas av honom eller henne för transport-
medlet, om det överlåts tidigare än som är tillåtet enligt första stycket. Utri-
kesdepartementet överlämnar anmälningshandlingarna och försäkran till
Tullverket.

4 a §

4

Om tullfrihet medgetts, enligt 4 § första stycket lagen (1994:1547)

om tullfrihet m.m., för andra varor än de som anges i 4 §, ska den som med-
getts tullfriheten betala tull för varan, om

1. varan varit avsedd för beskickningens eller konsulatets officiella bruk

eller beskicknings- eller konsulatmedlems eller medlem av dennes familjs
personliga bruk, och

2. varan överlåts tidigare än ett år efter det att tulldeklarationen gavs in till

Tullverket.

Den som medgetts tullfriheten ska anmäla överlåtelsen till Utrikesdeparte-

mentet. Om Utrikesdepartementet bedömer att tull kan komma att tas ut för
varan, ska anmälan överlämnas till Tullverket. Tullen beräknas enligt de be-
stämmelser som gäller när överlåtelsen sker och på det värde som varan har
vid denna tidpunkt.

5 a §

5

Som villkor för tullfrihet enligt 4 § tredje stycket lagen (1994:1547)

om tullfrihet m.m. gäller

1. för främmande stats militära styrka, att varorna är avsedda uteslutande

för styrkans eget bruk eller för bruk av dess civila komponent,

2. för en medlem av en styrka eller dess civila komponent, i fråga om mo-

torfordon:

– att fordonet införs tillfälligt för eget eller anhörigas bruk,
andra varor:
– att varorna deklareras för övergång till fri omsättning när medlemmen

första gången kommer till Sverige för att tillträda sin tjänstgöring eller när an-
höriga först anländer till Sverige för att ansluta sig till honom eller henne, och

– att det är fråga om personliga ägodelar och möbler för den tid som upp-

draget varar.

Om en vara som införts tullfritt enligt 4 § tredje stycket lagen om tullfrihet

m.m. överlåts, ska den som medgetts tullfrihet betala tull för varan. Tullen be-
räknas enligt de bestämmelser som gäller när överlåtelsen sker och på det
värde som varan har då.

7 §

6

Tullfrihet gäller för andra varor än spritdrycker, vin, starköl och to-

baksvaror, om de inte införs i handelssyfte, och

1. deklareras för övergång till fri omsättning för en person som har hemvist

i Sverige och återvänder hit efter att på grund av sitt arbete ha vistats i tredje-
land i minst ett år,

4 Senaste lydelse 2005:781.

5 Senaste lydelse 1996:409.

6 Senaste lydelse 1999:526.

background image

3

SFS 2016:292

2. ägs av den person för vilken de deklareras för övergång till fri omsätt-

ning,

3. prövas inte överstiga de behov som ägaren och ägarens hushåll har,
4. utgör hushållsförnödenheter eller har begagnats i tredjeland av ägaren

eller medlem av ägarens hushåll, och

5. ska användas här i landet av ägaren eller medlem av ägarens hushåll.
Med ägare enligt första stycket jämställs den som innehar varor på grund

av kreditköp med förbehåll om återtaganderätt. Vid beräkning av vistelsens
längd i tredjeland får Tullverket bortse från korta avbrott.

8 §

7

I fråga om motorfordon, husvagnar, fartyg och luftfartyg gäller, utöver

de villkor som anges i 7 §, att transportmedlet under minst ett år innan ägaren
återvänder till Sverige ska ha tillhört denne och använts i tredjeland av ägaren
eller medlem av ägarens hushåll i normal utsträckning. Tullfrihet medges
dock inte om ägaren inom tre år före sin återkomst hit har deklarerat trans-
portmedel av motsvarande slag för övergång till fri omsättning och tullfrihet
har medgetts för transportmedlet.

Om det finns synnerliga skäl får Tullverket medge tullfrihet enligt 7 § trots

bestämmelserna i första stycket.

Om transportmedel, för vilket tullfrihet medgetts, överlåts tidigare än ett år

efter det att tulldeklarationen gavs in till Tullverket, ska den som har medgetts
tullfriheten utan dröjsmål anmäla det till Tullverket och betala den tull från
vilken befrielse medgavs när transportmedlet deklarerades för övergång till
fri omsättning. Om det finns särskilda skäl får Tullverket medge undantag
från skyldigheten att betala tull.

16 §

8

Tullverket får efter ansökan enligt rådets förordning (EG) nr 1186/2009

av den 16 november 2009 om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbe-
frielse godkänna en institution, inrättning eller organisation som mottagare be-
rättigad att införa vissa varuslag tullfritt. Tullverket ska, om det behövs, ge
andra berörda myndigheter tillfälle att yttra sig innan verket beslutar om god-
kännande.

20 §

9

Anspråk på tullfrihet eller tullnedsättning för en vara ska framställas

när varan deklareras till ett tullförfarande.

Vid elektroniskt uppgiftslämnande enligt 1 kap. 3 § tullagen (2016:253) får

Tullverket medge att ursprungsintyg endast behöver visas upp på begäran av
verket.

Om ett postbefordringsföretag är deklarant för en vara som har kommit in

med post, ska ursprungsintyg ges in senast 30 dagar efter den dag då varan de-
klarerades till ett tullförfarande.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2016.

7 Senaste lydelse 1999:526.

8 Senaste lydelse 1999:526.

9 Senaste lydelse 2000:1313.

background image

4

SFS 2016:292

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)