SFS 2016:293 Förordning om ändring i förordningen (1997:969) om import- och exportreglering

160293.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1997:969) om import-
och exportreglering;

utfärdad den 17 mars 2016.

Regeringen föreskriver att 5 och 6 §§ och rubriken närmast före 6 § förord-

ningen (1997:969) om import- och exportreglering ska ha följande lydelse.

5 §

Regler om hur ursprunget ska bestämmas för de varor som det krävs im-

port- eller exportlicens för finns i Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för
unionen.

Hantering av varor som inte övergått till fri omsättning

6 §

I fråga om rätt att hantera varor som inte övergått till fri omsättning och

som det har föreskrivits importlicenstvång för gäller lagen (1973:980) om
transport, förvaring och förstöring av införselreglerade varor, m.m.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2016.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)

SFS 2016:293

Utkom från trycket
den 31 mars 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016