SFS 2016:294 Förordning om ändring i förordningen (2000:3) om gränstullsamarbete med Finland

160294.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2000:3) om
gränstullsamarbete med Finland;

utfärdad den 17 mars 2016.

Regeringen föreskriver att 11 § förordningen (2000:3) om gränstullsamar-

bete med Finland ska ha följande lydelse.

11 §

1

Det som sägs i 4 kap. 1 § tullförordningen (2016:287) om bistånd av

Polismyndigheten ska gälla på svenskt territorium även när det är fråga om
utövande av tulltjänst för finsk räkning. Det gäller oavsett om tjänsten utövas
av svensk eller finsk tullpersonal.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2016.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse 2014:1201.

SFS 2016:294

Utkom från trycket
den 31 mars 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016