SFS 2016:296 Förordning om ändring i förordningen (2000:1217) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd

160296.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2000:1217) om kontroll
av produkter med dubbla användningsområden
och av tekniskt bistånd;

utfärdad den 17 mars 2016.

Regeringen föreskriver att 10 § förordningen (2000:1217) om kontroll av

produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd ska ha
följande lydelse.

10 §

1

Anmälan enligt 9 § behöver inte göras, om

1. exporten eller överföringen enligt vad som anges i tillståndet avser
a) produkter som exporteras eller överförs för reparation, översyn eller

någon annan liknande åtgärd och som ska återinföras,

b) produkter som efter reparation, översyn eller någon annan liknande åt-

gärd åter förs ut,

c) produkter som exporteras eller överförs för demonstration, lån eller be-

arbetning och som ska återinföras, i den utsträckning de inte förbrukas,

d) produkter som efter demonstration, lån eller bearbetning åter förs ut,
e) produkter som återsänds efter reklamation, felleverans eller av något

annat liknande skäl, eller

f) biologiska agens, eller
2. globalt tillstånd enligt 3 § första stycket eller generellt exporttillstånd en-

ligt bilaga II till rådets förordning (EG) nr 428/2009 eller 4 § 1 har meddelats
för exporten eller överföringen.

Bestämmelserna i 9 § tredje stycket och 10 § första stycket innebär inget

undantag från deklarationsskyldigheten enligt Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en
tullkodex för unionen eller från anmälningsskyldigheten enligt lagen
(1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat
land inom Europeiska unionen.

I fall där generellt exporttillstånd enligt bilaga II till rådets förordning (EG)

nr 428/2009 eller 4 § 1 har meddelats ska tillståndet åberopas i tulldeklaratio-
nen för export.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2016.

1 Senaste lydelse 2009:1074.

SFS 2016:296

Utkom från trycket
den 31 mars 2016

background image

2

SFS 2016:296

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)