SFS 2016:297 Förordning om ändring i förordningen (2001:646) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet

160297.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:646) om
behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet;

utfärdad den 17 mars 2016.

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (2001:646) om behandling av

uppgifter i Tullverkets verksamhet i ska ha följande lydelse.

4 §

1

Bestämmelser om utlämnande av uppgift som rör import eller export av

varor finns i 1 kap. 4 och 5 §§ tullagen (2016:253). Utöver vad som föreskrivs
där ska på begäran av Skatteverket uppgift som avses i 2 kap. 3 § första
stycket 1, 2, 5�7, 10 och 11 lagen (2001:185) om behandling av uppgifter i
Tullverkets verksamhet lämnas ut om uppgiften avser en person som före-
kommer i ett ärende hos Skatteverket eller som annars är föremål för Skatte-
verkets kontrollverksamhet avseende mervärdesskatt vid import.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2016.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse 2014:89.

SFS 2016:297

Utkom från trycket
den 31 mars 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016