SFS 2016:298 Förordning om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

160298.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:650) om
vägtrafikregister;

utfärdad den 17 mars 2016.

Regeringen föreskriver att 15 kap. 3 § förordningen (2001:650) om vägtra-

fikregister ska ha följande lydelse.

15 kap.

3 §

Fordon som avses i 23 § 1–3 lagen (2001:558) om vägtrafikregister ska

föras ut ur landet inom den tid som den tillfälliga registreringen gäller. Om så
inte sker och det är fråga om ett fordon som utgör en icke-unionsvara enligt
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober
2013 om fastställande av en tullkodex för unionen ska det anmälas till Tull-
verket.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2016.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

SFS 2016:298

Utkom från trycket
den 31 mars 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016