SFS 2016:299 Förordning om ändring i förordningen (2002:1054) om gränstullsamarbete med Norge

160299.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2002:1054) om
gränstullsamarbete med Norge;

utfärdad den 17 mars 2016.

Regeringen föreskriver att 11 och 13 §§ förordningen (2002:1054) om

gränstullsamarbete med Norge ska ha följande lydelse.

11 §

Det som enligt tullagen (2016:253) och tullförordningen (2016:287)

gäller inom det svenska tullområdet i fråga om ordningen för trafiken och ex-
pedieringen ska även tillämpas vid utövande av tulltjänst för svensk räkning
inom kontrollzon på norskt territorium.

13 §

1

Det som sägs i 4 kap. 1 § tullförordningen (2016:287) om bistånd av

Polismyndigheten ska gälla på svenskt territorium även när det är fråga om
utövande av tulltjänst för norsk räkning. Det gäller oavsett om tjänsten utövas
av svensk eller norsk tullpersonal.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2016.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse 2014:1207.

SFS 2016:299

Utkom från trycket
den 31 mars 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016