SFS 2016:300 Förordning om ändring i förordningen (2006:812) om offentlig kontroll av livsmedel som importeras från ett tredje land

160300.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2006:812) om offentlig
kontroll av livsmedel som importeras från ett
tredje land;

utfärdad den 17 mars 2016.

Regeringen föreskriver att 6, 7 och 13 §§ förordningen (2006:812) om

offentlig kontroll av livsmedel som importeras från ett tredje land ska ha föl-
jande lydelse.

6 §

Tullverket och ett sådant företag som enligt 5 kap. 3 § andra stycket tull-

förordningen (2016:287) utövar tullkontroll över varor ska övervaka att livs-
medel som får införas endast över ort där det finns gränskontrollstation inte
importeras över någon annan ort.

7 §

Transport av livsmedel till frizon eller tullager ska göras under tullkon-

troll.

13 §

Om Livsmedelsverket har föreskrivit stickprovsundersökning av ett

visst varuslag, ska kostnaden för undersökningen täckas genom en avgift som
tas ut vid import av varor av det slaget enligt en taxa som Livsmedelsverket
fastställer efter samråd med Ekonomistyrningsverket. Importören ska betala
avgiften till Tullverket. Det som föreskrivs i 2 kap. 16 § tullagen (2016:253)
om indrivning av tull ska gälla i fråga om avgiften. För en sändning som avvi-
sas tas inte någon avgift ut.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2016.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

SFS 2016:300

Utkom från trycket
den 31 mars 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016