SFS 2016:301 Förordning om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813)

160301.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813);

utfärdad den 17 mars 2016.

Regeringen föreskriver att 5 och 23 §§ livsmedelsförordningen (2006:813)

ska ha följande lydelse.

5 §

Om det behövs för att skydda människors liv eller hälsa får Livsmedels-

verket meddela föreskrifter eller i det enskilda fallet fatta beslut om

1. förbud eller villkor för handhavande, införsel till landet eller utsläppande

på marknaden av livsmedel, och

2. förbud mot återutförsel av livsmedel som förvaras på en gränskontroll-

station eller ett tullager eller i en frizon.

23 §

1

Om inte något annat följer av andra och tredje styckena är följande

myndigheter behöriga att pröva frågor om godkännande av livsmedelsanlägg-
ningar eller att registrera livsmedelsanläggningar.

1 Senaste lydelse 2013:301. �ndringen innebär att ⬝frilager⬝ tas bort ur förteckningen.

Typ av livsmedelsanläggning

Prövningsmyndighet

1. Anläggningar som ska godkännas
enligt artikel 4 i förordning (EG) nr
853/2004

Livsmedelsverket

2. Livsmedelsanläggningar i järnvägs-
vagnar, luftfartyg och fabriksfartyg
samt kyltankbåtar för fisk

Livsmedelsverket

3. Tillverkningsanläggningar för sprit-
drycker, vin, aromatiserade viner, aro-
matiserade drycker baserade på vin
och aromatiserade drinkar baserade på
vinprodukter

Livsmedelsverket

4. Livsmedelsanläggningar som drivs
av det detaljhandelsbolag som avses i
5 kap. 2 § alkohollagen (2010:1622)

Livsmedelsverket

5. Anläggningar för behandling av
livsmedel med joniserande strålning

Livsmedelsverket

SFS 2016:301

Utkom från trycket
den 31 mars 2016

background image

2

SFS 2016:301

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Om kontrollen av verksamheten i en anläggning flyttas över från en kom-

munal nämnd till Livsmedelsverket med stöd av 15 eller 17 § livsmedelslagen
(2006:804), ska verket i fortsättningen pröva frågor om godkännande av an-
läggningen eller registrera anläggningen.

Om kontrollen av verksamheten i en anläggning flyttas över från Livsmed-

elsverket till en kommunal nämnd med stöd av 16 § livsmedelslagen, ska
denna nämnd i fortsättningen pröva frågor om godkännande av anläggningen
eller registrera anläggningen.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2016.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

6. Skeppshandelslager, tullager och
anläggningar inom frizon i vilka det
förvaras livsmedel som från veterinär-
synpunkt inte är godkända för fri om-
sättning

Livsmedelsverket

7. Anläggningar för dricksvattenför-
sörjning

En kommunal nämnd som avses i
livsmedelslagen (2006:804)

8. Anläggningar för tillverkning av
snus och tuggtobak

En kommunal nämnd som avses i
livsmedelslagen (2006:804)

9. Primärproducenter av livsmedel

Länsstyrelsen

10. Andra livsmedelsanläggningar, in-
klusive anläggningar för tillverkning
av tillsatser, aromer och processhjälp-
medel

En kommunal nämnd som avses i
livsmedelslagen (2006:804)

Typ av livsmedelsanläggning

Prövningsmyndighet