SFS 2016:302 Förordning om ändring i förordningen (2006:817) om växtskydd m.m.

160302.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2006:817) om
växtskydd m.m.;

utfärdad den 17 mars 2016.

Regeringen föreskriver att 15 och 24 §§ förordningen (2006:817) om växt-

skydd m.m. ska ha följande lydelse.

15 §

I fråga om rätt att hantera varor som inte övergått till fri omsättning

som enligt denna förordning eller med stöd av förordningen meddelade före-
skrifter inte får införas gäller lagen (1973:980) om transport, förvaring och
förstöring av införselreglerade varor, m.m.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om begränsning av rätten enligt

första stycket att hantera varor.

24 §

Tullverket och sådant företag som enligt 5 kap. 3 § andra stycket tull-

förordningen (2016:287) utövar tullkontroll över varor ska övervaka att det
inte införs växter, växtprodukter eller jord, kompost, gödsel eller annat od-
lingssubstrat eller växtskadegörare i strid mot

1. föreskrifter om förbud mot eller villkor för införsel, eller
2. föreskrifter om att sådana varor endast får införas mot uppvisande av

sundhetsintyg.

Jordbruksverket ska i övrigt utöva kontroll över att det inte införs eller

sprids några varor i strid mot denna förordning eller mot föreskrifter som har
meddelats med stöd av förordningen.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2016.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

SFS 2016:302

Utkom från trycket
den 31 mars 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016