SFS 2016:303 Förordning om ändring i vägmärkesförordningen (2007:90)

160303.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i vägmärkesförordningen (2007:90);

utfärdad den 17 mars 2016.

Regeringen föreskriver att 2 kap. 8 § vägmärkesförordningen (2007:90)

ska ha följande lydelse.

2 kap.

8 §

Förbudsmärken är följande.

Märke

Närmare föreskrifter

C32 Tillfällig hastighetsbegränsning
upphör

Märket används endast på en väg eller
vägsträcka där försöksverksamhet på-
går enligt förordningen om försöks-
verksamhet med varierande högsta has-
tighet. Märket anger då att en tillfällig
avvikelse från den varierande högsta
hastigheten som märkts ut med märke
C31, hastighetsbegränsning, upphör.

C33 Stopp vid tull

Märket anger skyldighet att stanna för
tullformaliteter.

Fordonet ska stannas vid en stopp-

linje eller, om sådan saknas, vid mär-
ket.

Texten under det vågräta strecket

anges på det språk som är lämpligt.

C34 Stopp för angivet ändamål

Märket anger skyldighet att stanna av
den anledning som anges under det
vågräta strecket.

Om märket är uppsatt före en trafik-

signal, anger det att fordon som ska
passera signalen ska stanna vid rött
ljus.

Fordonet ska stannas vid en stopp-

linje eller, om sådan saknas, vid mär-
ket.

SFS 2016:303

Utkom från trycket
den 31 mars 2016

background image

2

SFS 2016:303

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2016.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

C35 Förbud mot att parkera fordon

Märket anger förbud mot att parkera
fordon.

Angivelsen gäller på den sida av vä-

gen där märket är uppsatt. Angivelsen
börjar gälla där märket satts upp och
gäller enligt vad som anges på en till-
läggstavla, till den plats där annan be-
stämmelse om stannande eller parke-
ring märkts ut, till nästa korsning med
annan väg än sådan som avses i 3 kap.
21 § andra stycket trafikförordningen
(1998:1276) eller till den plats dessför-
innan där ett motsvarande märke med
tilläggstavla T11, utsträckning, med
nedåtriktad pil, har satts upp. Om en
annan bestämmelse gäller på en kortare
sträcka gäller angivelsen på nytt efter
sträckans slut utan att det upprepas.
Angivelsen gäller också på nytt utan att
märket satts upp igen i det fall en par-
keringsplats anordnats vid sidan av
körbanan.

Märket anger inte rätt att stanna där

det är förbjudet att stanna eller parkera
enligt trafikförordningen, om inte detta
tydligt framgår av märkets placering
eller anges på en tilläggstavla.

Om angivelsen endast gäller för ett

visst fordonsslag eller en viss trafikant-
grupp anges det på en tilläggstavla.

Märke

Närmare föreskrifter