SFS 2016:304 Förordning om ändring i förordningen (2007:782) med instruktion för Tullverket

160304.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:782) med
instruktion för Tullverket;

utfärdad den 17 mars 2016.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:782) med instruk-

tion för Tullverket

dels att 10 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 15 §, och närmast före 15 § en ny

rubrik av följande lydelse.

10 §

I 6 kap. 1 § tullagen (2016:253) finns bestämmelser om att det ska fin-

nas ett allmänt ombud hos Tullverket.

Ersättare för det allmänna ombudet utses av Tullverket efter anmälan av

det allmänna ombudet.

Undantag från myndighetsförordningen

15 §

Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte

tillämpas på Tullverket:

21 § 3�5 om myndighetens beslut, i fråga om beslut som fattas genom au-

tomatiserad behandling.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2016.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)

SFS 2016:304

Utkom från trycket
den 31 mars 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016