SFS 2016:305 Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

160305.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i offentlighets- och
sekretessförordningen (2009:641);

utfärdad den 17 mars 2016.

Regeringen föreskriver att bilagan till offentlighets- och sekretessförord-

ningen (2009:641) ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2016.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mathias Säfsten
(Justitiedepartementet)

SFS 2016:305

Utkom från trycket
den 31 mars 2016

background image

2

SFS 2016:305

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Bilaga

1

1 Senaste lydelse 2016:139.

Verksamheten består i

Särskilda begränsningar i sekretessen

48. tillståndsgivning och tillsyn enligt
tullagen (2016:253) eller motsvarande
äldre bestämmelser samt utredning vid
inrättande eller indragning av tullkon-
tor och vid fastställande av förrätt-
nings- eller farledsvaruavgift