SFS 2016:308 Förordning om ändring i förordningen (2010:178) om skatt på energi

160308.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2010:178) om skatt på
energi;

utfärdad den 17 mars 2016.

Regeringen föreskriver att 18 och 22 §§ förordningen (2010:178) om skatt

på energi ska ha följande lydelse.

18 §

När Skatteverket har tilldelat ett elektroniskt administrativt dokument

en administrativ referenskod, ska verket utan dröjsmål via det datoriserade
systemet vidarebefordra dokumentet till de behöriga myndigheterna i destina-
tionsmedlemsstaten eller, vid export, till de behöriga myndigheterna i det land
där bränslet har hänförts till förfarandet för export i enlighet med artikel 269.1
i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 okto-
ber 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen.

22 §

1

En exportrapport ska grundas på den underrättelse om att det

punktskattepliktiga bränslet har lämnat unionens territorium som lämnas av
utförseltullkontoret enligt artikel 329 i kommissionens genomförandeförord-
ning (EU) 2015/2447 av den 24 november 2015 om närmare regler för ge-
nomförande av vissa bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen eller av
det kontor där formaliteterna enligt artikel 3.2 i rådets direktiv 2008/118/EG
fullgjorts.

Skatteverket ska göra en elektronisk kontroll av uppgifterna i underrättel-

sen. Om bränslet har avsänts från ett annat EU-land, ska exportrapporten där-
efter snarast sändas till den behöriga myndigheten i det landet via det datori-
serade systemet. Har bränslet avsänts från Sverige, ska exportrapporten i stäl-
let vidarebefordras via det datoriserade systemet till den som avsänt bränslet.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2016.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig

till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse 2011:391.

SFS 2016:308

Utkom från trycket
den 31 mars 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016