SFS 2016:310 Förordning om ändring i förordningen (1975:1345) med instruktion för Justitiekanslern

160310.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1975:1345) med
instruktion för Justitiekanslern;

utfärdad den 17 mars 2016.

Regeringen föreskriver att 18 och 20 §§ förordningen (1975:1345) med

instruktion för Justitiekanslern

1 ska ha följande lydelse.

18 §

Ett ärende avgörs efter föredragning av en byråchef, någon annan

tjänsteman eller en särskilt förordnad föredragande. Justitiekanslern får dock
avgöra ett ärende utan föredragning och får i en arbetsordning eller genom ett
särskilt beslut bestämma att ärenden av enklare slag kan avgöras utan före-
dragning.

Justitiekanslern får uppdra åt den som är eller har varit byråchef hos Justi-

tiekanslern att avgöra ärenden som justitiekanslern ska avgöra. Han eller hon
får dock inte avgöra ärenden som är principiella eller annars av större vikt
eller som av någon annan anledning bör avgöras av justitiekanslern. Justitie-
kanslern får även uppdra åt någon annan erfaren tjänsteman att avgöra ären-
den av enklare slag.

I en arbetsordning eller genom ett särskilt beslut får det överlämnas åt en

byråchef eller någon annan tjänsteman att på eget ansvar bereda ett ärende.

20 §

Justitiekanslern är myndighetschef och anställs med fullmakt genom

beslut av regeringen.

Anställning som byråchef beslutas av regeringen efter anmälan av Justitie-

kanslern. Justitiekanslern får dock för viss tid anställa den som tidigare har
varit byråchef hos Justitiekanslern. Vid anställningar enligt detta stycke till-
lämpas inte 6 § anställningsförordningen (1994:373).

Justitiekanslern får vid behov anlita experter och sakkunniga.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2016.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Susanne Södersten
(Justitiedepartementet)

1 Förordningen omtryckt 2007:974.

SFS 2016:310

Utkom från trycket
den 31 mars 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016