SFS 2016:311 Förordning om upphävande av kungörelsen (1947:1004) angående riksåklagarämbetets övertagande av vissa ämbetsåtgärder, som hittills ankommit på justitiekanslersämbetet

160311.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av kungörelsen (1947:1004)
angående riksåklagarämbetets övertagande av
vissa ämbetsåtgärder, som hittills ankommit på
justitiekanslersämbetet;

utfärdad den 17 mars 2016.

Regeringen föreskriver att kungörelsen (1947:1004) angående riksåklagar-

ämbetets övertagande av vissa ämbetsåtgärder, som hittills ankommit på justi-
tiekanslersämbetet ska upphöra att gälla vid utgången av maj 2016.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Susanne Södersten
(Justitiedepartementet)

SFS 2016:311

Utkom från trycket
den 31 mars 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016