SFS 2016:312 Lag om ändring i lagen (2011:914) om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende eller långfristig semesterprodukt

160312.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2011:914) om konsumentskydd
vid avtal om tidsdelat boende eller långfristig
semesterprodukt;

utfärdad den 17 mars 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 kap. 3 § lagen (2011:914) om

konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende eller långfristig semesterpro-
dukt ska ha följande lydelse.

5 kap.

3 §

Vid avtal om långfristig semesterprodukt ska betalningen ske enligt en

betalningsplan som upprättas av näringsidkaren och konsumenten. Betal-
ningen ska delas upp i lika stora årliga delbetalningar. Detta hindrar inte att
beloppen anpassas med hänsyn till förändringar i det allmänna prisläget.

Konsumenten har rätt att frånträda avtalet sedan ett betalningskrav som av-

ser den andra årliga delbetalningen har tagits emot.

1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2016.
2. Bestämmelserna i 5 kap. 3 § i paragrafens äldre lydelse gäller fortfa-

rande i fråga om avtal som har ingåtts före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Torbjörn Malm
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2015/16:84, bet. 2015/16:CU20, rskr. 2015/16:170.

SFS 2016:312

Utkom från trycket
den 31 mars 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016