SFS 2016:313 Förordning om ändring i körkortsförordningen (1998:980)

160313.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i körkortsförordningen (1998:980);

utfärdad den 17 mars 2016.

Regeringen föreskriver att 8 kap. 3 § körkortsförordningen (1998:980) ska

ha följande lydelse.

8 kap.

3 §

1

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om att sådana tillståndsha-

vare, dotterföretag till tillståndshavare och postombud som avses i 10 kap. 1 §
tredje stycket körkortslagen (1998:488) får lämna ut körkort och i samband
med detta utföra identitetsprövning och även i övrigt medverka vid utlämnan-
det. Det ska anges i föreskrifterna åt vilka företag som uppgiften att lämna ut
körkort har överlämnats.

Transportstyrelsen ska höra Post- och telestyrelsen och Polismyndigheten

innan styrelsen meddelar föreskrifter om medverkan vid utlämnande.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2016.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2014:1264.

SFS 2016:313

Utkom från trycket
den 31 mars 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016