SFS 2016:314 Förordning om ändring i förordningen (1984:1043) om beräkning av pensionsgrundande tjänstetid vid ledighet för internationella uppdrag

160314.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1984:1043) om
beräkning av pensionsgrundande tjänstetid vid
ledighet för internationella uppdrag;

utfärdad den 17 mars 2016.

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (1984:1043) om beräkning av

pensionsgrundande tjänstetid vid ledighet för internationella uppdrag ska ha
följande lydelse.

1 §

1

Denna förordning gäller arbetstagare som omfattas av pensionsavtal för

arbetstagare inom det statliga avtalsområdet 2016 (PA 16) eller förordningen
(2003:56) om tjänstepension och tjänstegrupplivförsäkring för vissa arbets-
tagare med icke-statlig anställning eller motsvarande äldre bestämmelser.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2016.
2. Den nya bestämmelsen ska dock tillämpas för tid från och med den

1 januari 2016.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse 2003:58.

SFS 2016:314

Utkom från trycket
den 31 mars 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016