SFS 2016:315 Förordning om ändring i förordningen (1995:268) om samordning av statlig tjänstepension med vissa pensioner till riksdagens ledamöter och ledamöter av Europaparlamentet

160315.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1995:268) om
samordning av statlig tjänstepension med vissa
pensioner till riksdagens ledamöter och ledamöter
av Europaparlamentet;

utfärdad den 17 mars 2016.

Regeringen föreskriver att 2 § i förordningen (1995:268) om samordning

av statlig tjänstepension med vissa pensioner till riksdagens ledamöter och
ledamöter av Europaparlamentet ska ha följande lydelse.

2 §

1

I förordningen avses med

riksdagspension � pension enligt lagen (1994:1065) om ekonomiska vill-

kor för riksdagens ledamöter i dess lydelse den 31 december 2009, summan
av pension och tilläggsbelopp enligt 8 kap. 9�11 §§ nämnda lag från och med
den 1 januari 2010, egenpension enligt motsvarande äldre författningar eller
pension enligt lagen (1996:304) om arvode m.m. till Sveriges ledamöter av
Europaparlamentet,

ledamotspension � egenpensionsförmåner enligt Europaparlamentets be-

slut 2005/684/EG, Euratom av den 28 september 2005 om antagande av
Europaparlamentets ledamotsstadga,

tjänstepension � pension enligt statliga pensionsavtal eller pension eller

inkomstgaranti enligt andra statliga pensionsbestämmelser,

nettopension � tjänstepension som inte ska samordnas med en socialförsäk-

ringsförmån,

tjänstepensionsbelopp � pensionens eller inkomstgarantins normalbelopp

eller motsvarande belopp,

tjänstetidsfaktor � förhållandet mellan den tid som får tillgodoräknas och

den tid som behövs för hel pension eller hel inkomstgaranti enligt tillämpliga
pensionsbestämmelser,

efterlevandepension � efterlevandepension enligt pensionsavtal för arbets-

tagare inom det statliga avtalsområdet 2016 (PA 16), pensionsavtal för arbets-
tagare hos staten m.fl. (PA 03), pensionsplan för arbetstagare hos staten m.fl.
(PA-91) eller motsvarande äldre bestämmelse och enligt lagen (1994:1065)
om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter eller lagen (1996:304) om
arvode m.m. till Sveriges ledamöter av Europaparlamentet eller efterlevande-
pension enligt Europaparlamentets beslut nr 2005/684/EG, Euratom.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2016.

1 Senaste lydelse 2010:1147.

SFS 2016:315

Utkom från trycket
den 31 mars 2016

background image

2

SFS 2016:315

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

2. De nya bestämmelserna ska dock tillämpas för tid från och med den

1 januari 2016.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)