SFS 2016:316 Förordning om ändring i förordningen (2002:869) om utbetalning av statliga tjänstepensions- och grupplivförmåner

160316.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2002:869) om
utbetalning av statliga tjänstepensions- och
grupplivförmåner;

utfärdad den 17 mars 2016.

Regeringen föreskriver att 9 § förordningen (2002:869) om utbetalning av

statliga tjänstepensions- och grupplivförmåner ska ha följande lydelse.

9 §

1

Föreskrifterna i 6 § gäller också andra myndigheter i fråga om ökade

pensionskostnader som följer av att en arbetsgivare, med stöd av bestämmel-
ser i statliga pensionsavtal, har medgett en arbetstagare förmånligare villkor
än vad som framgår av avtalet.

Detta gäller även för sådana arbetstagare hos andra myndigheter som har

beviljats pensionsersättning enligt det statliga avtalet om omställning eller en-
ligt det statliga trygghetsavtalet. Den myndighet där arbetstagaren var anställd
då rätten till pensionsersättning uppkom ska betala pensionsersättningen.

Om den kostnad som en myndighet ska betala enligt första stycket är

endast en del av en arbetstagares pension, ska kostnaden i stället betalas med
premier enligt förordningen (1997:908) om premier för statens avtalsförsäk-
ringar. Regeringen kan besluta att kostnaden ska betalas med premier även i
andra fall då kostnaden för pension eller pensionsersättning ska betalas av en
myndighet enligt första eller andra stycket. Statens tjänstepensionsverk ska
underrätta regeringen om verket anser att det finns särskilda skäl till att en
förmån bör betalas med premier.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2016.
2. De nya bestämmelserna ska dock tillämpas för tid från och med den

1 januari 2016.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse 2014:1446.

SFS 2016:316

Utkom från trycket
den 31 mars 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016