SFS 2016:317 Förordning om ändring i förordningen (2003:55) om avgångsförmåner för vissa arbetstagare med statlig chefsanställning

160317.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2003:55) om
avgångsförmåner för vissa arbetstagare med statlig
chefsanställning;

utfärdad den 17 mars 2016.

Regeringen föreskriver att 2, 5, 6, 14 och 15 §§ i förordningen (2003:55)

om avgångsförmåner för vissa arbetstagare med statlig chefsanställning ska
ha följande lydelse.

2 §

1

Pensionsavtal för arbetstagare inom det statliga avtalsområdet 2016

(PA 16) med anslutande bestämmelser ska tillämpas på chefsanställningar
som avses i denna förordning.

I 3�15 §§ finns föreskrifter om tillägg till och undantag från pensionsavta-

let.

Vid avgång från en chefsanställning ska uppdrag som statsråd, anställning

som statssekreterare och tidigare anställning med beteckningen p anses mot-
svara chefsanställning.

För en arbetstagare som blir omfattad av PA 16 i en annan anställning än

som avses i denna förordning, ska anställningen enligt förordningen anses
vara en sådan anställning som avses i PA 16.

5 §

Inkomstgaranti betalas ut från och med dagen efter avgången från chefs-

anställningen, dock inte för längre tid tillbaka än tre månader före ansök-
ningsmånaden. Regeringen kan besluta om någon annan tidpunkt för utbetal-
ningen.

En arbetstagare som tillträder en ny statlig chefsanställning, som omfattas

av denna förordning, har inte rätt att uppbära inkomstgaranti för tid då lön be-
talas ut för chefsanställningen.

Inkomstgaranti betalas längst till och med utgången av kalendermånaden

före den månad då arbetstagaren fyller 65 år eller, vid dödsfall, till och med
utgången av den månad då dödsfallet inträffade.

6 §

Vid beräkning av inkomstgaranti ska de bestämmelser i PA 16 tillämpas

som gäller vid beräkning av förmånsbestämd ålderspension, om inte något
annat följer av 7�9 §§.

14 §

För tid från och med den månad då förmånstagaren har rätt till en för-

månsbestämd ålders- eller sjukpension räknas inkomstgarantin om till en pen-

1 Senaste lydelse 2003:855.

SFS 2016:317

Utkom från trycket
den 31 mars 2016

background image

2

SFS 2016:317

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

sion med en tjänstetidsfaktor enligt 4 kap. 5 § avdelning II PA 16. Som pen-
sionsgrundande tid tillgodoräknas all sådan anställningstid som kan beaktas
enligt 4 kap. 4 § avdelning II PA 16, oavsett om den infallit före eller efter av-
gång med rätt till inkomstgaranti.

15 §

Inkomstgaranti värdesäkras enligt vad som sägs i 8 kap. 1 § avdelning

II PA 16.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2016.
2. De nya bestämmelserna ska dock tillämpas för tid från och med den

1 januari 2016.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)