SFS 2016:318 Förordning om ändring i förordningen (2003:56) om tjänstepension och tjänstegrupplivförsäkring för vissa arbetstagare med icke-statlig anställning

160318.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2003:56) om
tjänstepension och tjänstegrupplivförsäkring för
vissa arbetstagare med icke-statlig anställning;

utfärdad den 17 mars 2016.

Regeringen föreskriver att 1�2 a, 8 och 9 §§ samt bilagan till förordningen

(2003:56) om tjänstepension och tjänstegrupplivförsäkring för vissa arbets-
tagare med icke-statlig anställning ska ha följande lydelse.

1 §

1

Pensionsavtal för arbetstagare inom det statliga avtalsområdet 2016

(PA 16) och därtill anslutande föreskrifter, med undantag av bestämmelserna
om premiebestämd ålderspension, tillämpas på de arbetstagare med icke-stat-
liga anställningar som anges i bilagan till denna förordning under förutsätt-
ning att arbetsgivaren betalar premier för detta enligt förordningen
(1997:908) om premier för statens avtalsförsäkringar eller enligt ett särskilt
beslut av regeringen. Detta gäller även arbetstagare som har personlig statlig
pensionsrätt enligt ett särskilt beslut av regeringen eller Statens tjänstepen-
sionsverk.

Avtalet om tjänstegrupplivförsäkring (TGL-S) och föreskrifter som utfär-

dats med stöd av avtalet ska tillämpas i fråga om sådana arbetstagare med
icke-statlig anställning där detta särskilt anges i bilagan till förordningen.

Om en arbetstagare som avses i denna förordning samtidigt har eller senare

får en statlig anställning kan regeringen besluta att arbetstagaren helt eller
delvis ska omfattas av andra pensionsbestämmelser än PA 16.

Statens tjänstepensionsverk beslutar om pensionsrätt enligt 1 kap. 2 §

punkt 3 avdelning II PA 16 efter framställning av huvudmannen.

2 §

2

I 8 och 9 §§ och i bilagan till förordningen finns bestämmelser om till-

lägg till eller undantag från PA 16.

I bilagan finns även vissa särskilda bestämmelser.

2 a §

3

Om en arbetstagare omfattas eller omfattats av PA 16 eller av pen-

sionsavtal för arbetstagare hos staten m.fl. (PA 03) i en annan anställning än
som avses i denna förordning, ska den anställningen anses vara en sådan
anställning som avses i förordningen.

1 Senaste lydelse 2014:1332.

2 Senaste lydelse 2014:1332.

3 Senaste lydelse 2003:856.

SFS 2016:318

Utkom från trycket
den 31 mars 2016

background image

2

SFS 2016:318

8 §

En pensionsförmån enligt förordningen ska minskas med en jämförlig

förmån som huvudmannen lovat att betala utöver pensionsförmånen. Detta
gäller dock inte sådan tjänstepension som grundas på kollektivavtal och som
närmast motsvarar bestämmelserna om premiebestämd ålderspension enligt
PA 16.

Regeringen kan medge undantag från minskning med annan utlovad pen-

sionsförmån om det finns särskilda skäl.

9 §

4

Statens tjänstepensionsverk beslutar om tillämpning av bestämmel-

serna om premiebestämd ålderspension enligt PA 16 för huvudmannen, om
Arbetsgivarverket och Kåpan pensioner försäkringsförening har beslutat att
huvudmannen får anslutas till det statliga premiebestämda tjänstepensions-
systemet.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2016.
2. De nya bestämmelserna ska dock tillämpas för tid från och med den

1 januari 2016.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

4 Senaste lydelse 2010:559.

background image

3

SFS 2016:318

Bilaga

5

Förteckning över icke-statliga anställningar och vissa särskilda
bestämmelser i anslutning till dessa

Särskilda bestämmelser

1. Huvudmannen får besluta att vissa arbetstagare inte ska ha pensionsrätt

enligt förordningen. Om detta beslutas, anses arbetstagaren ha en anställning
som inte avses i statliga tjänstepensionsbestämmelser. Ett sådant beslut ska
sändas till Statens tjänstepensionsverk.

2. Förordningen tillämpas på anställningar hos institutioner för vilka

Nordiska ministerrådet beslutat om tillämpning av överenskommelsen den
9 december 1988 mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om de
anställdas rättsställning vid nordiska institutioner. När rättsställningsavtalet
tillämpas på en institution ska de anställda även omfattas av bestämmelserna
om premiebestämd ålderspension i PA 16.

3. Avtalet om statens tjänstegrupplivförsäkring (TGL-S) tillämpas.

5 Senaste lydelse av bilagan 2015:842.

Förvaltningsområde

Särskilda bestämmelser

Utrikesförvaltningen

Arbetstagare vid nordisk institution som tjänst-
gör i Sverige

1�3

Arbetstagare vid Nordiska ministerrådets sekre-
tariat som tjänstgör i Sverige

1, 3

Arbetstagare vid Nordiska rådets presidiesekre-
tariat som tjänstgör i Sverige

1, 3

Undervisningsväsendet, forskningsinstitutioner
m.m.

Rektor och annan lärare än timlärare vid stats-
understödd svensk utlandsskola

1, 3

Bergsskolan i Filipstad: rektor, studierektor och
annan lärare än timlärare

3

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016