SFS 2016:320 Förordning om skydd för geografisk information

160320.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om skydd för geografisk information;

utfärdad den 17 mars 2016.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

Denna förordning innehåller kompletterande föreskrifter till lagen

(2016:319) om skydd för geografisk information. De uttryck som används i
denna förordning har samma betydelse som i lagen.

Sjömätning

2 §

Försvarsmakten, Sjöfartsverket och Sveriges geologiska undersökning

får utföra sjömätning enligt 3 § lagen (2016:319) om skydd för geografisk
information. Frågor om tillstånd i övrigt till sjömätning enligt 3 § och om
upphävande eller ändring av tillstånd enligt 5 § samma lag ska prövas av För-
svarsmakten. Sjöfartsverket ska lämna Försvarsmakten de upplysningar som
Försvarsmakten behöver för att kunna bedöma om sjömätning kan antas med-
föra skada för totalförsvaret.

3 §

I ett beslut om tillstånd till sjömätning eller om ändring av ett sådant till-

stånd ska det anges vem som får utföra sjömätningen, vilken tidsperiod som
avses, vilket geografiskt område som omfattas och för vilket syfte sjömät-
ningen får utföras.

Fotografering eller liknande registrering

4 §

Försvarsmakten, Kustbevakningen, Lantmäteriet, Sjöfartsverket, Sveri-

ges geologiska undersökning, Sveriges meteorologiska och hydrologiska
institut, Polismyndigheten och Säkerhetspolisen får utföra fotografering eller
liknande registrering från luftfartyg enligt 6 § lagen (2016:319) om skydd för
geografisk information.

Frågor om tillstånd i övrigt till sådan registrering ska prövas av Försvars-

makten.

5 §

I ett beslut om tillstånd till fotografering eller liknande registrering från

luftfartyg ska det anges vem som får utföra fotograferingen eller registre-
ringen, vilken tidsperiod som avses, vilket geografiskt område som omfattas
och för vilket syfte fotograferingen eller registreringen får ske.

SFS 2016:320

Utkom från trycket
den 31 mars 2016

background image

2

SFS 2016:320

Spridning

6 §

Försvarsmakten, Lantmäteriet och Sjöfartsverket får sprida samman-

ställningar av geografisk information enligt 9 § lagen (2016:319) om skydd
för geografisk information.

Frågor om tillstånd i övrigt till spridning av sammanställningar av geogra-

fisk information ska prövas av

1. Sjöfartsverket i fråga om information som avses i 9 § första stycket 1

samma lag, och

2. Lantmäteriet i fråga om information som avses i 9 § första stycket 2 i

den lagen.

7 §

Försvarsmakten ska lämna Sjöfartsverket och Lantmäteriet de upplys-

ningar som dessa myndigheter behöver för att kunna bedöma om spridningen
kan antas medföra skada för totalförsvaret. Försvarsmakten ska samråda med
Säkerhetspolisen innan uppgifterna lämnas.

Om Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har upplysningar som

kan vara av betydelse för bedömningen, ska även den myndigheten lämna
sådana upplysningar till Sjöfartsverket och Lantmäteriet.

8 §

Bestämmelser om skyldighet för Länsstyrelsen att underrätta Försvars-

makten om beslut om skyddsobjekt enligt 7 § andra eller tredje stycket
skyddslagen (2010:305) finns i skyddsförordningen (2010:523).

9 §

Med internationella åtaganden i 10 § första stycket 2 lagen (2016:319)

om skydd för geografisk information avses

1. fördraget om observationsflygningar den 24 mars 1992 (S� 2002:61),
2. Wiendokumentet om förtroende- och säkerhetsskapande åtgärder, och
3. dokumentet om global informationslämning den 28 november 1994.

�vervakning

10 §

Försvarsmakten och Sjöfartsverket ska lämna Kustbevakningen de

upplysningar som Kustbevakningen behöver för att fullgöra sina uppgifter i
fråga om sjömätning enligt 1 § lagen (1982:395) om Kustbevakningens med-
verkan vid polisiär övervakning.

Bemyndiganden

11 §

Försvarsmakten, Sjöfartsverket och Lantmäteriet får meddela före-

skrifter om verkställighet av lagen (2016:319) om skydd för geografisk infor-
mation i fråga om ansökningsförfarandet hos respektive myndighet.

12 §

Försvarsmakten får meddela föreskrifter om undantag från kravet på

sjömätningstillstånd enligt 3 § lagen (2016:319) om skydd för geografisk in-
formation.

Sjöfartsverket och Lantmäteriet får, var och en inom sitt ansvarsområde,

meddela föreskrifter om undantag från kravet på tillstånd enligt 9 § samma
lag för sammanställningar av geografisk information som avser vissa geogra-
fiska områden eller som är utformade så att de inte kan antas medföra skada

background image

3

SFS 2016:320

för totalförsvaret om de sprids. Av föreskrifterna ska det framgå hur samman-
ställningarna i sådana fall ska vara utformade.

Sjöfartsverket och Lantmäteriet ska samråda med Försvarsmakten innan

föreskrifterna meddelas. Lantmäteriet ska även samråda med Säkerhetspoli-
sen.

13 §

Sjöfartsverket och Lantmäteriet får, efter iakttagande av 9 § tredje

stycket lagen (2016:319) om skydd för geografisk information, utföra de åt-
gärder i en sammanställning av geografisk information som behövs för att
kunna meddela ett tillstånd.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2016.
2. Genom förordningen upphävs förordningen (1993:1745) om skydd för

landskapsinformation.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016