SFS 2016:321 Lag om ändring i lagen (2010:1767) om geografisk miljöinformation

160321.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2010:1767) om geografisk
miljöinformation;

utfärdad den 17 mars 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 15 § lagen (2010:1767) om geogra-

fisk miljöinformation ska ha följande lydelse.

15 §

Bestämmelser om

1. behandling av personuppgifter finns i personuppgiftslagen (1998:204),
2. behandling av personuppgifter i fastighetsregistret finns i lagen

(2000:224) om fastighetsregister,

3. krav på tillstånd för spridning av en sammanställning av geografisk

information finns i lagen (2016:319) om skydd för geografisk information,

4. säkerhetsskydd finns i säkerhetsskyddslagen (1996:627), och
5. upphovsrätt finns i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och

konstnärliga verk.

I fråga om behandling av personuppgifter enligt denna lag gäller inte 2 §

personuppgiftslagen (1998:204).

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2016.

På regeringens vägnar

�&SA ROMSON

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

1 Prop. 2015/16:63, bet. 2015/16:FöU6, rskr. 2015/16:165.

SFS 2016:321

Utkom från trycket
den 31 mars 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016