SFS 2016:322 Förordning om ändring i skyddsförordningen (2010:523)

160322.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i skyddsförordningen (2010:523);

utfärdad den 17 mars 2016.

Regeringen föreskriver att 5 § skyddsförordningen (2010:523) ska ha föl-

jande lydelse.

5 §

Den myndighet som beslutat om ett skyddsobjekt ska vid behov under-

rätta berörda statliga och kommunala myndigheter om beslutet.

Länsstyrelsen ska underrätta Försvarsmakten om de beslut enligt 7 § andra

eller tredje stycket skyddslagen (2010:305) som avser skyddsobjektets utsida
och lämna upplysningar om vilka uppgifter om skyddsobjektet som har legat
till grund för beslutet.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2016.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

SFS 2016:322

Utkom från trycket
den 31 mars 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016