SFS 2016:323 Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

160323.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i offentlighets- och
sekretessförordningen (2009:641);

utfärdad den 17 mars 2016.

Regeringen föreskriver att 4 § offentlighets- och sekretessförordningen

(2009:641) ska ha följande lydelse.

4 §

1

Om det i en allmän handling förekommer uppgifter för vilka sekretess

gäller enligt 15 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), gäller
sekretessen i högst

1. etthundrafemtio år om uppgifterna rör
� geografisk information om militärgeografiska förhållanden,
� rikets fasta försvarsanläggningar för krigsbruk,
� underhållsanläggningar som kan röja försvarets grupperingar,
� planerade försvarsanläggningar i form av mineringar och andra hinder,

eller

� militärtekniska forskningsresultat, och
2. nittiofem år om uppgifterna rör underrättelseverksamheten inom under-

rättelse- och säkerhetstjänsten.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2016.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mathias Säfsten
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2015:531.

SFS 2016:323

Utkom från trycket
den 31 mars 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016