SFS 2016:324 Lag om ändring i lagen (1982:395) om Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning

160324.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1982:395) om
Kustbevakningens medverkan vid polisiär
övervakning;

utfärdad den 17 mars 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § lagen (1982:395) om Kustbe-

vakningens medverkan vid polisiär övervakning ska ha följande lydelse.

1 §

2

Denna lag tillämpas när Kustbevakningen bedriver övervakning till

havs och i kustvattnen samt i Vänern och Mälaren för att hindra brott mot
föreskrifter i lagar och andra författningar som gäller

1. skyddsobjekt och militära skyddsområden,
2. jakt,
3. fiske,
4. bevarande av den marina miljön och annan naturvård,
5. trafikregler och säkerhetsanordningar för sjötrafiken,
6. åtgärder mot vattenföroreningar från fartyg,
7. dumpning av avfall i vatten,
8. kontinentalsockeln,
9. fornminnen och sjöfynd,
10. fartygs registrering och identifiering,
11. skydd för den marina miljön mot andra förorenande åtgärder
än sådana som avses i 6 och 7,
12. märkning och användning av oljeprodukter,
13. utlänningars inresa till och utresa från eller vistelse i
Sverige,
14. åtgärder beträffande djur och växter som tillhör skyddade arter,
15. sjöfartsskydd, och
16. sjömätning.
Lagen tillämpas i fråga om övervakning enligt punkterna 2�8, 10�12 och

14 även inom Sveriges ekonomiska zon.

Lagen tillämpas även när Kustbevakningen till havs och i kustvattnen, i

Vänern och Mälaren samt inom den ekonomiska zonen bedriver övervakning
för att hindra brott mot lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon eller
föreskrifter som meddelats med stöd av den lagen.

Vidare tillämpas lagen när Kustbevakningen till havs och i kustvattnen, i

Vänern och Mälaren samt i hamnar bedriver övervakning för att hindra brott

1 Prop. 2015/16:63, bet. 2015/16:FöU6, rskr. 2015/16:165.

2 Senaste lydelse 2006:264.

SFS 2016:324

Utkom från trycket
den 31 mars 2016

background image

2

SFS 2016:324

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

mot lagen (2006:263) om transport av farligt gods eller föreskrifter som har
meddelats med stöd av den lagen.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2016.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Helena Swenzén
(Justitiedepartementet)