SFS 2016:325 Förordning om ändring i förordningen (1987:978) om ekonomiska föreningar

160325.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1987:978) om
ekonomiska föreningar;

utfärdad den 17 mars 2016.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1987:978) om ekono-

miska föreningar

1

dels att 26 § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 26 § ska utgå,
dels att nuvarande 7 a § ska betecknas 7 b §,
dels att 5, 7, 13, 20 b, 22, 23 och 26 a §§ ska ha följande lydelse,
dels att det närmast före rubriken ⬝Revisorer⬝ ska införas en ny paragraf,

7 a §, av följande lydelse,

dels att det närmast före rubriken ⬝Likvidation och upplösning⬝ ska införas

en ny paragraf, 7 c §, och närmast före 7 c § en ny rubrik av följande lydelse.

5 §

2

Tillsammans med en anmälan som avses i 4 § ska föreningen ge in

1. en kopia av föreningens stadgar, och
2. en kopia av protokoll från sammanträde med föreningens medlemmar

som visar att dessa har antagit stadgarna.

7 §

3

Tillsammans med en anmälan för registrering enligt 7 kap. 50 § lagen

(1987:667) om ekonomiska föreningar av ett beslut om ändring av stadgarna
för en ekonomisk förening som avses i den lagen, för en kooperativ hyres-
rättsförening eller för en sambruksförening eller för registrering enligt 9 kap.
25 § bostadsrättslagen (1991:614) av ett beslut om ändring av stadgarna för
en bostadsrättsförening ska föreningen ge in

1. en kopia av föreningsstämmans protokoll,
2. en kopia av stadgarna i deras nya lydelse.
I sådana fall som avses i 7 kap. 42 § andra stycket lagen om ekonomiska

föreningar ska en anmälan för en ekonomisk förening som avses i den lagen
eller en kooperativ hyresrättsförening innehålla en försäkran på heder och
samvete av styrelsen att underrättelse enligt det sistnämnda lagrummet har ägt
rum.

1 Senaste lydelse av
7 a § 2008:104
26 § 2014:546.

2 Senaste lydelse 2008:104.

3 Senaste lydelse 2008:104.

SFS 2016:325

Utkom från trycket
den 31 mars 2016

background image

2

SFS 2016:325

Vid anmälan för registrering enligt 9 kap. 18 a § bostadsrättslagen av ett

beslut om nedsättning av samtliga insatser ska föreningen lämna in en kopia
av föreningsstämmans protokoll.

7 a §

Om talan enligt 7 kap. 43 § lagen (1987:667) om ekonomiska för-

eningar om att upphäva eller ändra ett sådant föreningsstämmobeslut som ska
anmälas för registrering väcks vid allmän domstol, ska domstolen underrätta
Bolagsverket när

1. talan har väckts,
2. det finns en dom eller ett slutligt beslut som har fått laga kraft, eller
3. det genom beslut under rättegången har bestämts att föreningsstämmo-

beslutet inte får verkställas.

Minskning av reservfonden

7 c §

Tillsammans med en ansökan enligt 10 kap. 17 § lagen (1987:667) om

ekonomiska föreningar ska det ges in en kopia av föreningsstämmans proto-
koll.

13 §

4

Tillsammans med en ansökan enligt 12 kap. 11 § lagen (1987:667) om

ekonomiska föreningar ska det ges in en försäkran på heder och samvete från
föreningarnas styrelser eller verkställande direktörer om att fusionen inte har
förbjudits enligt konkurrenslagen (2008:579) eller enligt rådets förordning
(EG) nr 139/2004 av den 20 januari 2004 om kontroll av företagskoncentra-
tioner och att prövning av fusionen inte pågår enligt konkurrenslagen eller
den nämnda förordningen.

Om fusionsplanen har godkänts av fullmäktige, ska det tillsammans med

ansökan också ges in en försäkran på heder och samvete att en underrättelse
som avses i 7 kap. 42 § andra stycket lagen om ekonomiska föreningar har ägt
rum.

I 12 kap. 11 § lagen om ekonomiska föreningar finns bestämmelser om

andra handlingar som ska ges in tillsammans med ansökan.

20 b §

5

Vid sökning efter uppgifter som avser en förening som är upplöst

får endast organisationsnummer och firma användas som sökbegrepp, om det
har förflutit mer än fem år sedan det har registrerats att föreningen är upplöst.

Vid sökning efter uppgifter och handlingar som avses i 16 § får endast upp-

gifter som avses i 5 kap. 2 § första stycket 1 och 2 offentlighets- och sekre-
tesslagen (2009:400) samt organisationsnummer och firma användas som
sökbegrepp.

22 §

6

Bolagsverket ska underrätta den domstol som handlägger ett ärende

om tillstånd enligt 10 kap. 17 § eller 12 kap. 11 § lagen (1987:667) om ekono-
miska föreningar om:

1. ett interimistiskt beslut som en annan domstol har meddelat i ett pågå-

ende mål om talan mot det föreningsstämmobeslut som ärendet gäller, och

4 Senaste lydelse 2008:607.

5 Paragrafen fick sin nuvarande beteckning genom 2012:55.

6 Senaste lydelse 2003:1048.

background image

3

SFS 2016:325

2. en dom som har fått laga kraft och som innebär att det föreningsstämmo-

beslut som ärendet gäller har upphävts eller ändrats.

23 §

När en förening registreras, ska en kopia av stadgarna förses med ett

bevis om registreringen. Kopian ska skickas till föreningen.

När en ändring av en förenings stadgar registreras, ska en kopia av stad-

garna i deras nya lydelse förses med ett bevis om registreringen. Kopian ska
skickas till föreningen.

När en ekonomisk plan för en bostadsrättsförening registreras, ska en kopia

av planen förses med bevis om registreringen. Kopian ska skickas till för-
eningen.

26 a §

7

För handläggning och prövning av en ansökan enligt lagen

(1987:667) om ekonomiska föreningar ska, i de fall som anges i a�h, avgifter
betalas med följande belopp:

a) undantag från bosättningskraven (6 kap. 4 och 11 §§), 475 kronor,
b) undantag från bosättningskravet för revisor i visst fall (8 kap. 3 §),

1 200 kronor,

c) medgivande att sammanslutning eller revisionsorgan får vara revisor

(8 kap. 4 §), 1 200 kronor,

d) undantag från kravet att anlita auktoriserad revisor (8 kap. 5 §),

685 kronor,

e) tillstånd till minskning av reservfonden (10 kap. 17 §), 900 kronor,
f) likvidation enligt 11 kap. 4 a §, 475 kronor,
g) tillstånd till verkställande av en fusionsplan (12 kap. 11 §), 900 kronor,
h) ärenden om att en tillgång av ringa värde ska tillfalla Allmänna arvsfon-

den (11 kap. 13 §), 740 kronor.

Om en ansökan enligt första stycket g avser en fusion med fler än en över-

låtande förening eller fler än ett överlåtande dotteraktiebolag, ska även en av-
gift om 500 kronor betalas för varje tillkommande förening eller aktiebolag.

Avgiften ska betalas när ansökan ges in. Den betalas inte tillbaka om hand-

läggningen av ansökan har påbörjats.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2016.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för ärenden som har kommit in till

Bolagsverket före ikraftträdandet och som gäller reservfonden.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Torbjörn Malm
(Justitiedepartementet)

7 Senaste lydelse 2015:680.

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016