SFS 2016:326 Förordning om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse

160326.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2004:329) om bank-
och finansieringsrörelse;

utfärdad den 17 mars 2016.

Regeringen föreskriver att 2 kap. 5 b § förordningen (2004:329) om bank-

och finansieringsrörelse ska ha följande lydelse.

2 kap.

5 b §

1

Om en fusionsplan har godkänts av fullmäktige i en ekonomisk för-

ening, ska det tillsammans med en ansökan enligt 12 kap. 14 § lagen
(2004:297) om bank- och finansieringsrörelse ges in en försäkran om att en
underrättelse som avses i 7 kap. 42 § andra stycket lagen (1987:667) om eko-
nomiska föreningar har ägt rum.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Eva-Lena Norgren
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse 2008:23.

SFS 2016:326

Utkom från trycket
den 31 mars 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016